Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

AB

11.09.2017

 

Raport okresowy roczny za 2016 R

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. w tys. EUR

2016 2015 2016 2015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 4 658 253 4 172 928 1 081 027 968 646
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 53 658 58 493 12 452 13 578
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 56 420 61 923 13 093 14 374
Zysk (strata) netto 46 415 50 902 10 771 11 816
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 35 416 -55 207 8 219 -12 815
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -22 581 -82 826 -5 240 -19 226
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 40 934 74 172 9 499 17 217
Przepływy pieniężne netto, razem 53 769 -63 861 12 478 -14 824
Aktywa, razem 1 260 806 1 133 039 298 310 256 025
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 765 074 693 516 181 018 156 709
Zobowiązania długoterminowe 246 460 170 816 58 313 38 598
Zobowiązania krótkoterminowe 518 614 522 700 122 705 118 111
Kapitał własny 495 732 439 523 117 291 99 316
Kapitał zakładowy 16 188 16 188 3 830 3 658
Liczba akcji (w szt.) 16 187 644 16 187 644 16 187 644 16 187 644
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 2,87 3,14 0,67 0,73
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,87 3,14 0,67 0,73
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 30,62 27,15 7,25 6,14
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 30,62 27,15 7,25 6,14
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
0,70
0,16

 

28451750_JSF_MSSF_opinia_UHY_ECA.pdf

28451750_SF_AB_SA_2016-17.pdf

28451750_Y16_17_Raport_o_przestrzeganiu_zasad_ladu_korporacyjnego.pdf

28451750_Y16_17_Sprawozdanie_zarzadu_jednostkowe.pdf

28451750_Y16_17_Wstep_jednostkowe.pdf

 

Wróć

Nasi klienci