Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

AB

11.09.2017

 

 

Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. w tys. EUR

2016 2015 2016 2015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 8 278 017 7 553 068 1 921 055 1 753 266
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 101 753 98 634 23 614 22 896
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 85 531 82 737 19 849 19 205
Zysk (strata) netto 67 848 64 603 15 745 14 996
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -5 382 -68 533 -1 249 -15 908
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9 922 -17 729 -2 303 -4 115
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 67 502 17 947 15 665 4 166
Przepływy pieniężne netto, razem 52 198 -68 315 12 113 -15 858
Aktywa, razem 1 872 212 1 839 276 442 970 415 609
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 208 461 1 254 858 285 925 283 552
Zobowiązania długoterminowe 273 120 202 162 64 621 45 681
Zobowiązania krótkoterminowe 935 341 1 052 696 221 304 237 871
Kapitał własny 663 751 584 418 157 045 132 057
Kapitał zakładowy 16 188 16 188 3 830 3 658
Liczba akcji (w szt.) 16 187 644 16 187 644 16 187 644 16 187 644
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 4,19 3,99 0,97 0,93
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 4,19 3,99 0,97 0,93
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 41,00 36,10 9,70 8,16
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 41,00 36,10 9,70 8,16
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
0,70
0,16

 

28451768_SF_AB_GK_2016-17.pdf

28451768_SSF_MSSF_opinia_UHY_ECA.pdf

28451768_Y16_17_Raport_o_przestrzeganiu_zasad_ladu_korporacyjnego.pdf

28451768_Y16_17_Sprawozdanie_zarzadu_skonsolidowane.pdf

28451768_Y16_17_Wstep_skonsolidowane.pdf

 

Wróć

Nasi klienci