Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

AB

16.11.2017

 

Raport bieżący 15/2017

Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach (Emitent), zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 133 z późn. zm.) informuje, że na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 16 listopada 2017 r. dokonano wyboru spółki UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Moniuszki 50, 31-523 Kraków, wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3115, jako podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Emitenta za rok 2017/2018 w następującym zakresie:

1. badania jednostkowego sprawozdania finansowego AB S.A., za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2018 roku;

2. badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AB S.A. za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2018 roku;

3. dokonania przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego AB S.A. za okres

6 miesięcy kończący się 31 grudnia 2017 roku;

4. dokonania przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AB S.A. za okres 6 miesięcy kończący się 31 grudnia 2017 roku.

Emitent korzystał z usług ww. podmiotu w zakresie przeglądu i badania sprawozdań finansowych w zakresie analogicznym do wyżej wskazanego w poprzednich latach obrotowych, począwszy od roku obrotowego 2012/2013.

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych został dokonany przez Radę Nadzorczą Emitenta, na podstawie rekomendacji przedstawionej przez Komitet Audytu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Umowa z audytorem zostanie zawarta na czas wykonania ww. przedmiotu umowy.

 

Wróć

Nasi klienci