Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

AB

21.11.2017

 

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWEPrzychody ze sprzedaży 1 859 233 1 874 661 434 898 431 423
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 21 134 20 988 4 944 4 830
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 15 745 17 285 3 683 3 978
Zysk (strata) netto 12 832 14 146 3 002 3 255
Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 12 832 14 146 3 002 3 255
Zysk (strata) netto przypisany udziałowcom mniejszościowymCałkowity dochód ogółem 12 375 14 342 2 895 3 301
Całkowity dochód przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 12 375 14 342 2 895 3 301
Całkowity dochód przypisany udziałowcom mniejszościowymPrzepływy pien. netto z dz. operacyjnej 142 450 -32 305 33 321 -7 434
Przepływy pien. netto z dz. inwestycyjnej -3 190 -3 718 -746 -856
Przepływy pien. netto z dz. finansowej -55 612 55 508 -13 008 12 774
Przepływy pieniężne netto, razem 83 648 19 485 19 566 4 484
Zysk(strata)na jedną akcję zwykłą(zł/eur) 0,79 0,87 0,18 0,20
Rozwodniony zysk(strata)na jedną akcję (zł/eur) 0,79 0,87 0,18 0,20
Liczba akcji (w szt.) 16 187 644 16 187 644 16 187 644 16 187 644

Stan na 30.09.2017 Stan na 30.06.2017 Stan na 30.09.2017 Stan na 30.06.2017
Aktywa razem 2 116 833 1 872 212 491 247 442 970
Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 676 126 663 751 156 907 157 045
Kapitały przypadające akcjonariuszom nie sprawującym kontroliKapitał własny razem 676 126 663 751 156 907 157 045
Zobowiązania długoterminowe 272 001 273 120 63 122 64 621
Zobowiązania krótkoterminowe 1 168 706 935 341 271 218 221 304
Zobowiązania razem 1 440 708 1 208 461 334 341 285 925
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/eur) 41,76 41,00 9,69 9,70
Rozwodniona wartość księgowa na jedna akcje 41,76 41,00 9,69 9,70
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWEPrzychody netto ze sp. prod. tow. i mat. 1 001 215 1 115 349 234 197 256 679
Zysk (strata)z działalności operacyjnej 10 248 12 612 2 397 2 902
Zysk (strata)brutto 7 097 11 337 1 660 2 609
Zysk (strata)netto 5 735 9 461 1 341 2 177
Przepływy pien. netto z dz. operacyjnej 73 185 18 473 17 119 4 251
Przepływy pien. netto z dz. inwestycyjnej -6 798 -3 828 -1 590 -881
Przepływy pien. netto z dz. finansowej 1 754 8 377 410 1 928
Przepływy pieniężne netto, razem 68 141 23 022 15 939 5 298

Stan na 30.09.2017 Stan na 30.06.2017 Stan na 30.09.2017 Stan na 30.06.2017
Aktywa razem 1 465 319 1 260 806 340 052 298 310
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 968 795 765 074 224 825 181 018
Zobowiązania długoterminowe 246 459 246 460 57 195 58 313
Zobowiązania krótkoterminowe 722 336 518 614 167 630 122 705
Kapitał własny 496 524 495 732 115 227 117 291
Kapitał zakładowy 16 188 16 188 3 757 3 830
Liczba akcji (w szt.) 16 187 644 16 187 644 16 187 644 16 187 644

 

29018088_QSR_Q1_17-18_sprawozdanie_finansowe_publikacja_final.pdf

 

Wróć

Nasi klienci