Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

AB

23.11.2017

 

Raport bieżący 18/2017

Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach (Emitent), działając na podstawie Art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 ze zm.) (Ustawa) informuje, że dnia 23 listopada 2017 roku otrzymał od Aegon Otwartego Funduszu Emerytalnego (Aegon OFE), w imieniu którego działa Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie (Towarzystwo), zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy, że w związku z zakończeniem w dniu 17 listopada 2017 r. likwidacji Nordea Otwartego Funduszu Emerytalnego (Nordea OFE), skutkującym przeniesieniem w tym dniu wszystkich aktywów Nordea OFE do Aegon OFE oraz wstąpieniem Aegon OFE we wszystkie prawa i obowiązki Nordea OFE, Aegon OFE na dzień 17 listopada 2017 r. posiada 1 105 972 akcji Emitenta, co stanowi 6,83% udziału w kapitale zakładowym i uprawnia do 1 105 972 głosów, to jest 6,32% ogólnej liczby głosów.

Zgodnie z zawiadomieniem:

Bezpośrednio przed dniem zakończenia likwidacji Nordea OFE:

1) Aegon OFE nie posiadał żadnych akcji Emitenta,

2) Nordea OFE posiadał 1 105 972 akcji Emitenta, co stanowiło 6,83% udziału w jego kapitale zakładowym i uprawniało do 1 105 972 głosów, to jest 6,32% ogólnej liczby głosów.

Inne informacje nie zostały w zawiadomieniu przekazane Emitentowi.

 

Wróć

Nasi klienci