Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

AB

28.02.2018

 

Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. PLN
w tys. EUR

półrocze / 2017 półrocze /2016 półrocze / 2017 półrocze /2016
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWEPrzychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 4 645 813 4 442 760 1 095 220 1 016 464
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 57 161 61 365 13 475 14 040
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 47 753 51 892 11 257 11 872
Zysk (strata) netto 38 622 41 905 9 105 9 587
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 86 452 -28 881 20 380 -6 608
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 604 -6 227 -614 -1 425
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 83 992 58 754 19 801 13 442
Przepływy pieniężne netto, razem 167 840 23 646 39 567 5 410

31.12.2017 30.06.2017 31.12.2017 30.06.2017
Aktywa, razem 2 310 468 1 872 212 553 950 442 970
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 605 702 1 208 461 384 977 285 925
Zobowiązania długoterminowe 271 908 273 120 65 192 64 621
Zobowiązania krótkoterminowe 1 333 794 935 341 319 786 221 304
Kapitał własny 704 766 663 751 168 972 157 045
Kapitał zakładowy 16 188 16 188 3 881 3 830
Liczba akcji (w szt.) 16 187 644 16 187 644 16 187 644 16 1876 44
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 2,39 4,19 0,97 0,97
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,39 4,19 0,97 0,97
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 43,54 41,00 9,19 9,70
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 43,54 41,00 9,19 9,70
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWEPrzychody netto ze sp. prod. tow. i mat. 2 631 522 2 535 777 620 364 580 163
Zysk (strata)z działalności operacyjnej 26 585 32 475 6 267 7 430
Zysk (strata)brutto 32 630 37 752 7 692 8 637
Zysk (strata)netto 28 142 32 263 6 634 7 381
Przepływy pien. netto z dz. operacyjnej 95 309 1 114 22 468 255
Przepływy pien. netto z dz. inwestycyjnej 1 864 -4 847 439 -1 109
Przepływy pien. netto z dz. finansowej 2 898 28 071 683 6 422
Przepływy pieniężne netto, razem 100 071 24 338 23 591 5 568

31.12.2017 30.06.2017 31.12.2017 30.06.2017
Aktywa razem 1 518 814 1 260 806 364 145 298 310
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 992 680 765 074 238 001 181 018
Zobowiązania długoterminowe 247 204 246 460 59 269 58 313
Zobowiązania krótkoterminowe 745 476 518 614 178 733 122 705
Kapitał własny 526 134 495 732 126 144 117 291
Kapitał zakładowy 16 188 16 188 3 881 3 830
Liczba akcji (w szt.) 16 187 644 16 187 644 16 187 644 16 187 644
Zysk(strata)na jedną akcję zwykłą(zł/eur) 1,74 2,87 0,41 0,67
Rozwodniony zysk(strata)na jedną akcję zł/eur 1,74 2,87 0,41 0,67
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/eur) 32,50 30,62 7,79 7,25
Rozwodniona wartość księgowa na jedna akcje 32,50 30,62 7,79 7,25
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

 

29773671_AB_311217_raport__PL.pdf

29773671_H1_17_18_SF_Skonsolidowane.pdf

29773671_H1_17_18_Sprawozdanie_Zarzadu.pdf

29773671_H1_17_18_Wstep.pdf

 

Wróć

Nasi klienci