Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

AB

16.10.2018

Raport bieżący 3/2018

Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach (Emitent), działając na podstawie Art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2018 r. poz. 512 ze zm.) (Ustawa) informuje, że dnia 16 października 2018 roku otrzymał od Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU "Złota Jesień" (OFE PZU), w imieniu którego działa Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. (Towarzystwo), zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz art. 69a ust. 1 pkt 1 Ustawy, że w związku z zakończeniem w dniu 12 października 2018 r. likwidacji Pekao Otwartego Funduszu Emerytalnego (Pekao OFE), skutkującym przeniesieniem w tym dniu wszystkich aktywów Pekao OFE do OFE PZU oraz wstąpieniem OFE PZU we wszystkie prawa i obowiązki Pekao OFE, OFE PZU na ten dzień posiada 995 549 akcji Emitenta, co stanowi 6,15% udziału w kapitale zakładowym i uprawnia do 995 549 głosów, to jest 5,69% ogólnej liczby głosów.

Zgodnie z zawiadomieniem:

1) OFE PZU nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Emitenta,

2) Nie zachodzi sytuacja wskazana w art. 69 ust. 4 pkt 6 Ustawy,

3) OFE PZU nie posiada również instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy

4) OFE PZU przed zakończeniem likwidacji Pekao OFE posiadał 828 782 akcji Emitenta, co stanowiło 5,12% udziału w jego kapitale zakładowym i uprawniało do 828 782 głosów, to jest 4,74% ogólnej liczby głosów.

Inne informacje nie zostały w zawiadomieniu przekazane Emitentowi.

 

Wróć

Nasi klienci