Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

AB

23.10.2018

 

Raport bieżący 5/2018

Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach (Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2018 z dnia 26 września 2018 roku, informuje, że dnia 23 października 2018 roku Emitent dokonał emisji 1.080 sztuk zdematerializowanych, niezabezpieczonych obligacji kuponowych na okaziciela, serii AB04 231023 o wartości nominalnej 10.000 PLN każda i o łącznej wartości nominalnej emisji wynoszącej 10.800.000 PLN (Obligacje).

Obligacje zostały wyemitowane w ramach Programu Emisji Obligacji AB S.A. (Program) w trybie emisji niepublicznej zgodnie z art. 33 pkt 2 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 483). Emisja Obligacji nastąpiła w miejsce 1.080 sztuk obligacji serii AB01 120819, nabytych przez Emitenta w celu ich umorzenia, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 4/2018 z dnia 19 października 2018 r.

O założeniach Programu Emitent informował w raportach bieżących nr 15/2014, 11/2015 oraz 4/2017.

Cena emisyjna Obligacji została ustalona na poziomie wartości nominalnej. Wykup Obligacji nastąpi w dniu 23 października 2023 roku po wartości nominalnej. Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej opartej o wskaźnik WIBOR6M, powiększony o stałą marżę w wysokości 2,50%. Odsetki wypłacane będą w okresach półrocznych. Warunki emisji nie odbiegają od warunków rynkowych.

Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie propozycji nabycia, wynosi 811 949 tys. PLN, w tym 6 404 tyś PLN zobowiązań przeterminowanych.

W zakresie perspektyw kształtowania się zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji proponowanych do nabycia, Emitent planuje, że wskaźnik ogólnego zadłużenia spółki AB S.A., obliczany jako iloraz sumy zobowiązań spółki do wartości sumy bilansowej, nie przekroczy poziomu 70-75%.

Zamiarem Emitenta jest wprowadzenie Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez BondSpot S.A. i/lub Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach rynku Catalyst.

 

Wróć

Nasi klienci