Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

AB

30.10.2018

 

Raport okresowy roczny za 2017 R

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. w tys. EUR

2017 2016 2017 2016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 4 664 258 4 658 253 1 099 881 1 081 027
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 50 297 53 658 11 861 12 452
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 50 032 56 420 11 798 13 093
Zysk (strata) netto 41 760 46 415 9 847 10 771
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 42 550 35 416 10 034 8 219
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 440 -22 581 575 -5 240
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -9 585 40 934 -2 260 9 499
Przepływy pieniężne netto, razem 35 405 53 769 8 349 12 478
Aktywa, razem 1 341 563 1 260 806 307 585 298 310
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 811 949 765 074 186 159 181 018
Zobowiązania długoterminowe 246 877 246 460 56 602 58 313
Zobowiązania krótkoterminowe 565 072 518 614 129 556 122 705
Kapitał własny 529 614 495 732 121 427 117 291
Kapitał zakładowy 16 188 16 188 3 711 3 830
Liczba akcji (w szt.) 16 187 644 16 187 644 16 187 644 16 187 644
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 2,58 2,87 0,61 0,67
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,58 2,87 0,61 0,67
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 32,72 30,62 7,50 7,25
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 32,72 30,62 7,50 7,25
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

 

31684429_AB_S.A._30.06.2018_Sprawozdanie_BR_JSF.pdf

31684429_Y17_18_Lad_korporacyjny.pdf

31684429_Y17_18_SF_JEDNOSTKOWE.pdf

31684429_Y17_18_Sprawozdanie-niefinansowe_skonsolidowane.pdf

31684429_Y17_18_Wstep_spr_jednostkowe.pdf

31684429_Y17_18_osw_RN_jedn.pdf

31684429_Y17_18_osw_zarz_jedn.pdf

 

Wróć

Nasi klienci