Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

AB

30.10.2018

 

Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. w tys. EUR

2017 2016 2017 2016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 8 236 563 8 278 017 1 942 269 1 921 055
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 98 030 101 753 23 117 23 614
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 76 502 85 531 18 040 19 849
Zysk (strata) netto 60 952 67 848 14 373 15 745
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 69 916 -5 382 16 487 -1 249
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 914 -9 922 -1 395 -2 303
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -27 745 67 502 -6 543 15 665
Przepływy pieniężne netto, razem 36 257 52 198 8 550 12 113
Aktywa, razem 1 962 359 1 872 212 449 917 442 970
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 243 539 1 208 461 285 111 285 925
Zobowiązania długoterminowe 269 028 273 120 61 681 64 621
Zobowiązania krótkoterminowe 974 511 935 341 223 430 221 304
Kapitał własny 718 820 663 751 164 806 157 045
Kapitał zakładowy 16 188 16 188 3 711 3 830
Liczba akcji (w szt.) 16 187 644 16 187 644 16 187 644 16 187 644
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 3,77 4,19 0,89 0,97
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 3,77 4,19 0,89 0,97
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 44,41 41,00 10,18 9,70
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 44,41 41,00 10,18 9,70
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

 

31684450_AB_S.A._30.06.2018_Sprawozdanie_BR_SSF.pdf

31684450_Y17_18_Lad_korporacyjny.pdf

31684450_Y17_18_SF_SKONSOLIDOWANE.pdf

31684450_Y17_18_Sprawozdanie-niefinansowe_skonsolidowane.pdf

31684450_Y17_18_Sprawozdanie_zarzadu_skonsolidowane.pdf

31684450_Y17_18_Wstep_spr_skonsolidowane.pdf

31684450_Y17_18_osw_RN_skons.pdf

31684450_Y17_18_osw_zarz_skons.pdf

 

Wróć

Nasi klienci