Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

AB

21.11.2018

 

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWEPrzychody ze sprzedaży 1 871 273 1 859 233 437 060 434 898
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 17 434 21 134 4 072 4 944
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 14 428 15 745 3 370 3 683
Zysk (strata) netto 11 605 12 832 2 710 3 002
Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 11 605 12 832 2 710 3 002
Zysk (strata) netto przypisany udziałowcom mniejszościowymCałkowity dochód ogółem 19 269 12 375 4 500 2 895
Całkowity dochód przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 19 369 12 375 4 500 2 895
Całkowity dochód przypisany udziałowcom mniejszościowymPrzepływy pien. netto z dz. operacyjnej 58 906 142 450 13 758 33 321
Przepływy pien. netto z dz. inwestycyjnej -335 -3 190 -78 -746
Przepływy pien. netto z dz. finansowej -50 608 -55 612 -11 820 -13 008
Przepływy pieniężne netto, razem 7 963 83 648 1 860 19 566
Zysk(strata)na jedną akcję zwykłą(zł/eur) 0,72 0,79 0,17 0,18
Rozwodniony zysk(strata)na jedną akcję (zł/eur) 0,72 0,79 0,17 0,18
Liczba akcji (w szt.) 16 187 644 16 187 644 16 187 644 16 187 644

na 30.09.2018 na 30.06.2018 na 30.09.2018 na 30.06.2018
Aktywa razem 2 210 458 1 962 359 517 502 449 917
Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 738 089 718 820 172 798 164 806
Kapitały przypadające akcjonariuszom nie sprawującym kontroliKapitał własny razem 738 089 718 820 172 798 164 806
Zobowiązani długoterminowe 168 400 269 028 39 425 61 681
Zobowiązania krótkoterminowe 1 303 969 974 511 305 279 223 430
Zobowiązania razem 1 472 369 1 243 539 344 704 285 111
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/eur) 45,60 44,41 10,68 10,18
Rozwodniona wartość księgowa na jedna akcje 45,60 44,41 10,68 10,18
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWEPrzychody netto ze sp. prod. tow. i mat. 1 049 911 1 001 215 245 220 234 197
Zysk (strata)z działalności operacyjnej 8 438 10 248 1 971 2 397
Zysk (strata)brutto 6 651 7 097 1 553 1 660
Zysk (strata)netto 5 636 5 735 1 316 1 341
Przepływy pien. netto z dz. operacyjnej 8 504 73 185 1 986 17 119
Przepływy pien. netto z dz. inwestycyjnej 585 -6 798 137 -1 590
Przepływy pien. netto z dz. finansowej -4 225 1 754 -987 410
Przepływy pieniężne netto, razem 4 864 68 141 1 136 15 939

na 30.09.2018 na 30.06.2018 na 30.09.2018 na 30.06.2018
Aktywa razem 1 480 424 1 341 563 346 590 307 585
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 937 890 811 949 219 574 186 159
Zobowiązania długoterminowe 147 178 246 877 34 457 56 602
Zobowiązania krótkoterminowe 790 712 565 072 185 118 129 556
Kapitał własny 542 534 529 614 127 015 121 427
Kapitał zakładowy 16 188 16 188 3 790 3 711
Liczba akcji (w szt.) 16 187 644 16 187 644 16 187 644 16 187 644

 

31863459_QSR1_Q1_18-19_spr.finansowe_GK.pdf

 

Wróć

Nasi klienci