Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

AB

07.08.2019

 

Raport bieżący 4/2019

Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach (Emitent), informuje, że w dniu 7 sierpnia 2019 r. otrzymał podpisane umowy: kredytu obrotowego w rachunku kredytowym oraz kredytu otwartego w rachunku bieżącym (Umowy), zawarte pomiędzy Emitentem a Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie (Bank).

W ramach Umów Bank udziela Emitentowi kredytów w łącznej wysokości linii kredytowej 100.000.000 PLN, na którą składają się:

- kredyt otwarty w rachunku bieżącym - limit w wysokości 30.000.000 PLN

- kredyt obrotowy w rachunku kredytowym - limit w wysokości 70.000.000 PLN

Kredyt otwarty w rachunku bieżącym udzielony został na okres do dnia 31 stycznia 2021 r., zaś kredyt obrotowy w rachunku kredytowym - do dnia 31 lipca 2022 r. Terminy spłaty poszczególnych limitów nie mogą przekroczyć wskazanych wyżej dat, z zastrzeżeniem że kredyt obrotowy w rachunku kredytowym będzie spłacany w transzach:

- do 31 lipca 2020 r. - kwota 10.000.000 PLN

- do 31 stycznia 2021 r. - kwota 10.000.000 PLN

- do 31 lipca 2021 r. - kwota 10.000.000 PLN

- do 31 stycznia 2022 r. - kwota 10.000.000 PLN

- do 31 lipca 2022 r. - kwota 30.000.000 PLN

Zabezpieczenie udzielonych kredytów będą stanowić:

- oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego,

- upoważnienie do wszystkich rachunków Emitenta prowadzonych w Banku,

- zastaw rejestrowy na zapasach wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,

- niepotwierdzony przelew istniejących i przyszłych wierzytelności w stosunku do wybranych klientów wraz z cesją praw z polis ubezpieczenia tych należności.

Oprocentowanie kredytów jest naliczane w oparciu o stawkę bazową WIBOR 1M powiększone o marżę Banku.

Pozostałe zapisy Umów nie odbiegają od standardowych zapisów stosowanych dla tego typu umów.

W ocenie Emitenta, informacja o podpisaniu przez Emitenta Umów może mieć znaczenie dla oceny sytuacji płynnościowej Emitenta z uwagi na to, że głównym celem zaciągnięcia kredytów, poza finansowaniem bieżącej działalności Emitenta, jest sfinansowanie wykupu obligacji serii AB 01 120819, których termin wykupu przypada na dzień 12 sierpnia 2019 r.

 

Wróć

Nasi klienci