Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

AB

17.10.2019

 

Raport bieżący 8/2019

Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach ("Emitent"), działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 623 ze zm.) informuje, że dnia 17 października 2019 roku otrzymał od Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. ("Towarzystwo"), działającej w imieniu Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny ("OFE"), zawiadomienie, że w wyniku nabycia akcji Emitenta w transakcji na GPW w Warszawie zawartej w dniu 9 października 2019 r. OFE zwiększył stan posiadania akcji Emitenta powyżej 15% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta.

Zgodnie z zawiadomieniem:

Stan posiadania OFE przed nabyciem akcji:

Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału: 2 613 555

Procentowy udział w kapitale zakładowym Emitenta 16,15%

Liczba głosów z tych akcji 2 613 555

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 14,93%

Stan posiadania OFE po nabyciu akcji:

Liczba akcji posiadanych po zmianie udziału: 2 626 631

Procentowy udział w kapitale zakładowym Emitenta 16,23%

Liczba głosów z tych akcji 2 626 631

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 15,01%

Towarzystwo poinformowało również, że w wyniku powyższej transakcji na rachunkach funduszy zarządzanych przez Towarzystwo: Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2025, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2030, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2035, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2040, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2045, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2050, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2055, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2060 ("Fundusze") znajdują się łącznie 2 678 173 akcje Emitenta.

Inne informacje nie zostały w zawiadomieniu przekazane Emitentowi.

 

Wróć

Nasi klienci