Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

AB

25.11.2019

 

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWEPrzychody ze sprzedaży 2 163 259 1 871 273 497 335 437 060
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 19 950 17 434 4 587 4 072
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 14 624 14 428 3 362 3 370
Zysk (strata) netto 11 731 11 605 2 697 2 710
Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 11 731 11 605 2 697 2 710
Zysk (strata) netto przypisany udziałowcom mniejszościowym 0 0 0 0
Całkowity dochód ogółem 7 857 19 269 1 806 4 501
Całkowity dochód ogółem przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 7 857 19 269 1 806 4 501
Całkowity dochód ogółem przypisany udziałowcom mniejszościowym 0 0 0 0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 24 298 58 906 5 586 13 758
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 204 -335 -277 -78
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -29 723 -50 608 -6 833 -11 820
Przepływy pieniężne netto razem -6 629 7 963 -1 524 1 860
Zysk (strata) na 1 akcję zwykłą 0,72 0,72 0,17 0,17
Rozwodniony zysk (strata) na 1 akcję 0,72 0,72 0,17 0,17
Liczba akcji 16.187.644 16.187.644 16.187.644 16.187.644

2019-09-30 2018-06-30 2019-09-30 2018-06-30
Aktywa razem 2 353 180 2 073 912 538 042 487 750
Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 798 061 790 204 182 472 185 843
Kapitały przypadające akcjonariuszom nie sprawującym kontroli 0 0 0 0
Kapitał własny razem 798 061 790 204 182 472 185 843
Kapitał zakładowy 16.188 16.188 3 701 3 807
Zobowiązania długoterminowe 172 471 174 385 39 435 41 012
Zobowiązania krótkoterminowe 1 382 648 1 109 323 316 135 260 894
Zobowiązania razem 1 555 119 1 283 708 355 570 301 907
Wartość księgowa na 1 akcję 49,30 48,82 11,27 11,48
Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję 49,30 48,82 11,27 11,48
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWEPrzychody ze sprzedaży 1 185 225 1 049 911 272 484 245 220
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 778 8 438 1 788 1 971
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 4 241 6 651 975 1 553
Zysk (strata) netto 3 122 5 636 718 1 316
Całkowity dochód ogółem -1 980 12 921 -455 3 018
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -40 869 8 504 -9 396 1 986
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 51 149 585 11 759 137
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -29 637 -4 225 -6 814 -987
Przepływy pieniężne netto razem -19 357 4 864 -4 450 1 136
Zysk (strata) na 1 akcję zwykłą 0,19 0,35 0,04 0,08
Rozwodniony zysk (strata) na 1 akcję 0,19 0,35 0,04 0,08
Liczba akcji 16.187.644 16.187.644 16.187.644 16.187.644

2019-09-30 2018-06-30 2019-09-30 2018-06-30
Aktywa razem 1 633 443 1 512 055 373 478 355 610
Kapitał własny razem 571 481 573 461 130 666 134 869

 

34710111_QSR_Q1_19-20_sprawozdanie_finansowe.pdf

 

Wróć

Nasi klienci