Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

AB

10.11.2020

 

Raport bieżący 19/2020

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2020 z dnia 20 października 2020 r. w sprawie podjęcia kierunkowej decyzji o zamiarze emisji Obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji ustanowionego na podstawie umowy emisyjnej z dnia 18 lipca 2014 r., zawartej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. ("Bank") Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach ("Emitent") informuje, że w dniu 10 listopada 2020 r., w oparciu o wyniki zakończonego procesu budowania księgi popytu, ustalił parametry emisji nowej serii niezabezpieczonych obligacji ("Obligacje") oraz zadecydował o jej przeprowadzeniu.

Ustalone warunki emisji Obligacji:

- Łączna wartość nominalna Obligacji: 69.200.000 PLN

- Wartość nominalna jednej Obligacji: 10.000 PLN

- Cena emisyjna jednej Obligacji: 10.109,86 PLN (w tym kwota odsetek od Obligacji naliczona od pierwszego dnia okresu odsetkowego do dnia emisji - w celu zachowania tożsamości świadczeń wynikających z Obligacji ze świadczeniami z obligacji serii AB04 231023)

- Data emisji Obligacji: 25 listopada 2020 r.

- Data wykupu Obligacji: 23 października 2023 r.

- Okresy odsetkowe: 6-miesięczne

- Oprocentowanie: zmienne w oparciu o stopę procentową opartą o wskaźnik WIBOR6M, powiększony o stałą marżę wynoszącą 250 punktów bazowych; po uwzględnieniu ceny emisyjnej w wysokości 100,85% wartości nominalnej efektywna marża wynosić będzie 220 punktów bazowych.

Obligacje zostaną wyemitowane na podstawie art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach oraz art. 1 ust. 4 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129.

Emitent będzie ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W związku z tożsamością świadczeń pieniężnych oraz innych uprawnień obligatariuszy wynikających z obligacji serii AB04 231023, wyemitowanych w dniu 23 października 2020 r. oraz Obligacji Emitent zamierza ubiegać się o asymilację Obligacji i obligacji serii AB04 231023 pod jednym kodem ISIN oraz notowanie ich w tej samej linii notowań na rynku Catalyst. Łączna wartość serii obligacji po asymilacji będzie wynosiła 80.000.000 PLN.

 

Wróć

Nasi klienci