Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Adiuvo Investments

12.04.2018

Raport bieżący z plikiem 18/2018

Zarząd Adiuvo Investments S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w toku prac nad sporządzeniem sprawozdań finansowych za 2017 rok, po przeprowadzeniu testu na utratę wartości wynikającego z zapisów MSR 36 Utrata wartości aktywów oraz rachunkowego ujęcia:

• wartości niematerialnych rozpoznanych w skonsolidowanych sprawozdaniach Grupy Kapitałowej Adiuvo Invesments ("Grupa Kapitałowa") w związku z przejęciem kontroli nad spółką Algaelabs Sp z o.o. ("Algaelabs") w 2014 r.;

• wartości udziałów spółki Algaelabs w jednostkowych sprawozdaniach Emitenta;

w dniu 12 kwietnia 2018 roku podjęta została decyzja o dokonaniu odpisu aktualizującego wyżej wymienionych aktywów, co związane jest z utratą wartości ww. aktywów odnoszących się do zmiany oceny atrakcyjności perspektyw projektu funkcjonującego w ramach wspomnianej spółki zależnej, związanych z brakiem zadowalającej wydajności rozwijanej przez Algaelabs instalacji bioreaktorów do hodowli alg Haematococcus pluvialis. Emitent przypomina, iż Algaelabs jest projektem należącym do grupy tzw. projektów nutraceutycznych na pre-komercjalizacyjnym etapie rozwoju. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego Emitent posiada 65,85% udziałów w kapitale zakładowym Algaelabs oraz 65,85% ogólnej liczby głosów w tym podmiocie.

Odpis, o którym mowa powyżej zostanie ujęty w odpowiednio skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej za 2017 rok w pozycji pozostałe koszty operacyjne w wysokości 27 595 tys. zł a w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Emitenta za 2017 rok w wysokości 1 385 tys. zł w pozycji koszty finansowe.

Emitent zwraca przy tym uwagę, iż powyższa jednorazowa operacja ma charakter księgowy i nie wpływa na sytuację płynnościową Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej Emitenta.

Jednocześnie Emitent informuje, iż również w dniu 12 kwietnia 2018 roku zakończona została analiza skutków zmiany księgowego ujmowania wartości udziałów w spółkach zależnych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Emitenta. Zmiana o której mowa powyżej dotyczy zmiany sposobu prezentacji wartości udziałów w spółkach zależnych z wartości godziwej na wartość historycznego kosztu.

Stosowana w dotychczasowym ujęciu rachunkowym godziwa wartość udziałów szacowana była metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych, w podejściu rynkowym oraz kosztowym, w zależności od etapu rozwoju spółki zależnej. Jednocześnie z uwagi na:

(i) ograniczenie łącznej wartości godziwej spółek zależnych do wartości kapitalizacji giełdowej Emitenta, która zdaniem Zarządu, ze względu na niską płynność oraz możliwość wystąpienia istotnych wahań kursów notowań nawet w krótko- i średnioterminowych interwałach czasowych może czasowo nie odzwierciedlać we właściwy sposób wartości godziwej Emitenta;

(ii) ograniczoną płynność akcji spółek zależnych notowanych na rynkach zorganizowanych;

(iii) zmienność projekcji finansowych oraz niepewność i zmienność założeń (w tym dotyczących przyjmowanych stóp dyskontowych) będących podstawą wyceny metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych

Zarząd Spółki podjął decyzję o zmianie metody prezentacji wartości udziałów na wartość historycznej inwestycji tj. metody historycznego kosztu nabycia, która w ocenie Spółki jest adekwatniejsza dla, głównie, badawczego profilu działalności spółek należących do Grupy Kapitałowej Adiuvo. W ocenie Emitenta prezentacja wartości udziałów w spółkach zależnych w wartości historycznego kosztu będzie, jako jednolite rozwiązanie, właściwsza dla prezentacji wartości księgowej poszczególnych spółek zależnych, która charakteryzuje się niższą zmiennością poszczególnych aktywów przypisanych do rozwijanych projektów badawczych w szczególności przez pryzmat badawczego charakteru działalności oraz niepewności odnośnie założeń przyjmowanych w toku dokonywania wyceny opartej o wartość godziwą. W konsekwencji Zarząd Emitenta zdecydował się na zastosowanie bardziej obiektywnej miary wyceny udziałów w spółkach zależnych jaką jest metoda historycznego kosztu nabycia.

Mając powyższe na uwadze Emitent informuje, iż w związku z zamierzonym ujęciem w sprawozdaniach finansowych za 2017 rok ww. obszarów zgodnie z metodą historycznego kosztu, nastąpi jednorazowe zmniejszenie pozycji kapitał z przeszacowania aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży oraz rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (po stronie pasywów) oraz inwestycje w jednostki zależne (po stronie aktywów) w wysokości 193,3 mln zł w stosunku do jednostkowych sprawozdań finansowych emitenta za 2016 r.

Jednocześnie w związku z opisanymi powyżej czynnikami Emitent w załączeniu przekazuje wstępne jednostkowe oraz skonsolidowane wybrane dane finansowe za 2017 r.

Emitent informuje, iż szczegółowe informacje nt. wyników finansowych za 2017 rok zostaną przekazane w raportach okresowych odpowiednio Spółki i Grupy Kapitałowej Emitenta za ww. okres.

30124276_Zalacznik_do_rb_ESPI_18_2018_ADV_w_sprawie_odpisu.pdf

 

Wróć

Nasi klienci