Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Adiuvo Investments

27.04.2018

Raport okresowy roczny za 2017 R

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. w tys. EUR

2017 2016 2017 2016
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW od 01.01.2017 do 31.12.2017 od 01.01.2016 do 31.12.2016* od 01.01.2017 do 31.12.2017 od 01.01.2016 do 31.12.2016*
Przychody ze sprzedaży 5 543 4 588 1 306 1 049
Zyst (strata) ze sprzedazy (2 012) (2 853) (474) (652)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (7) 555 (2) 127
Zysk (strata) netto (395 555 (93) 127
(wyrażony w złotych / euro na jedną akcję)- podstawowy (0,04) 0,06 (0,01) 0,01
- rozwodniony (0,04) 0,06 (0,01) 0,01
Całkowite dochody ogółem - (-) (-) (-)
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 31.12.2017 31.12.2016* 31.12.2017 31.12.2016*
Aktywa trwałe 133 508 118 066 32 009 26 688
Aktywa obrotowe 1 978 9 568 474 2 163
Aktywa ogółem 135 487 127 633 32 484 28 850
Kapitał własny ogółem 120 445 119 102 28 877 26 922
Zobowiązania długoterminowe 4 618 6 549 1 107 1 480
Zobowiązania krótkoterminowe 10 424 1 983 2 499 488
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 01.01.2017 do 31.12.2017 od 01.01.2016 do 31.12.2016 od 01.01.2017 do 31.12.2017 od 01.01.2016 do 31.12.2016
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (2 060) (904) (485) (207)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (11 571) (21 304) (2 726) (4 869)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 5 905 17 909 1 391 4 093
Przepływy pieniężne netto razem (7 727) (4 299) (1 820) (982)

 

30253188_JSF_Adiuvo_2017.pdf

30253188_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_GK_Adiuvo_2017.pdf

30253188_Sprawozdanie_niezaleznego_bieglego_rewidenta_z_badania_SF_Adiuvo_2017.pdf

 

Wróć

Nasi klienci