Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Adiuvo Investments

27.04.2018

Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. w tys. EUR

2017 2016 2017 2016
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW os 01.01.2017 do 31.12.2017 od 01.01.2016 do 31.12.2016 os 01.01.2017 do 31.12.2017 od 01.01.2016 do 31.12.2016
Przychody ze sprzedaży 5 762 4 779 1 357 1 092
Zysk (strata) ze sprzedaży (28 675) (19 734) (6 755) (4 510)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (59 002) (22 031) (13 900) (5 035)
Zysk (strata) netto (52 562) (19 304) (12 383) (4 412)
Zysk (strata) netto przypisany:Akcjonariuszom jednostki dominującej (40 109) (17 196) (9 449) (3 930)
Udziałom niekontrolującym (12 453) (2 109) (2 934) (482)
Zysk (strata) na akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (wyrażony w złotych / euro na jedną akcję)- podstawowy (3,95) (1,79) (0,93) (0,41)
- rozwodniony (3,95) (1,79) (0,93) (0,41)
Całkowite dochody ogółem (52 116) (18 346) (12 278) (4 193)
Całkowity dochód ogółem przypisany:Akcjonariuszom jednostki dominującej (39 752) (16 296) (9 365) (3 724)
Udziałom niekontrolującym (12 364) (2 050) (2 913) (469)
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016
Aktywa trwałe 52 306 61 592 12 541 13 922
Aktywa obrotowe 14 621 36 049 (w tym: Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży w kwocie 20.661 tys.zł) 3 506 8 149
Aktywa ogółem 66 927 97 641 16 046 22 071
Kapitał własny ogółem 51 553 76 892 12 360 17 381
Kapital własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 36 640 57 958 8 785 13 101
Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące 14 913 18 934 3 575 4 280
Zobowiązania długoterminowe 8 146 14 262 1 953 3 224
Zobowiązania krótkoterminowe 7 228 6 486 1 733 1 466
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 01.01.2017 do 31.12.2017 od 01.01.2016 do 31.12.2016 od 01.01.2017 do 31.12.2017 od 01.01.2016 do 31.12.2016
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (32 330) (20 270) (7 617) (4 633)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 6 145 (15 884) 1 448 (3 630)
Przepływy pieniężne netto zdziałalności finansowej 20 533 31 554 4 837 7 211
Przepływy pieniężne netto razem (5 652) (4 600) (1 332) (1 051)

 

30253239_SSF_Adiuvo_2017.pdf

30253239_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_GK_Adiuvo_2017.pdf

30253239_Sprawozdanie_niezaleznego_bieglego_rewidenta_z_badania_SF_Adiuvo_2017.pdf

 

Wróć

Nasi klienci