Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Adiuvo Investments

23.05.2018

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
Przychody ze sprzedaży 778 3 275 186 764
Zysk (strata) ze sprzedaży -6 533 -4 739 -1 564 -1 105
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -6 939 -5 217 -1 661 -1 216
Zysk (strata) netto -6 715 -4 829 -1 607 -1 126
Zysk (strata) netto przypisany:Akcjonariuszom jednostki dominującej -5 606 -4 203 -1 342 -980
Udziałom niekontrolującym -1 108 -627 -265 -146
Zysk (strata) na akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (wyrażony w złotych / euro na jedną akcję)- podstawowy -0,55 -0,41 -0,13 -0,1
- rozwodniony -0,55 -0,41 -0,13 -0,1
Całkowite dochody ogółem -6 722 -4 391 -1 609 -1 024
Całkowity dochód ogółem przypisany:Akcjonariuszom jednostki dominującej -5 614 -3 772 -1 344 -879
Udziałom niekontrolującym -1 108 -619 -265 -144
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 31.03.2018 (niebadane) 31.12.2017 (badane) 31.03.2018 (niebadane) 31.12.2017 (badane)
Aktywa trwałe 68 746 52 306 16 335 12 541
Aktywa obrotowe 10 242 14 621 2 434 3 506
Aktywa ogółem 78 988 66 927 18 769 16 046
Kapitał własny ogółem 56 095 51 553 13 329 12 360
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 36 724 36 640 8 726 8 785
Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące 19 371 14 913 4 603 3 575
Zobowiązania długoterminowe 13 417 8 146 3 188 1 953
Zobowiązania krótkoterminowe 9 476 7 228 2 252 1 733
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 01.01.2018 do 31.03.2018 (niebadane) od 01.01.2017 do 31.03.2017 (niebadane) od 01.01.2018 do 31.03.2018 (niebadane) od 01.01.2017 do 31.03.2017 (niebadane)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 904 -6 450 -934 -1 504
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 768 -3 867 -662 -902
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 236 4 609 775 1 075
Przepływy pieniężne netto razem -3 436 -5 708 -822 -1 331
JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWESPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW od 01.01.2018 do 31.03.2018 (niebadane) od 01.01.2017 do 31.03.2017 (niebadane) od 01.01.2018 do 31.03.2018 (niebadane) od 01.01.2017 do 31.03.2017 (niebadane)
Przychody ze sprzedaży 1 232 1 342 295 313
Zysk (strata) ze sprzedaży -710 -379 -170 -88
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 799 1 112 191 259
Zysk (strata) netto 562 1 112 135 259

- podstawowy 0,06 0,11 0,01 0,03
- rozwodniony 0,06 0,11 0,01 0,03
Całkowite dochody ogółem 562 1 112 135 259
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 31.03.2018 (niebadane) 31.12.2017 (badane) 31.03.2018 (niebadane) 31.12.2017 (badane)
Aktywa trwałe 139 504 133 508 33 148 32 009
Aktywa obrotowe 2 012 1 978 478 474
Aktywa ogółem 141 516 135 487 33 626 32 484
Kapitał własny 121 260 120 445 28 813 28 877

 

30452990_Adiuvo_Investments_QSr_1Q_2018.pdf

 

Wróć

Nasi klienci