Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Adiuvo Investments

08.08.2018

Raport bieżący 27/2018

Zarząd Adiuvo Investments S.A (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 8 sierpnia 2018 roku spółka zależna Airway Medix S.A. (Spółka Zależna) zawarła z mBank S.A. (Bank) umowę dyskonta wierzytelności z regresem (Umowa) na podstawie, której Bank nabędzie od Spółki Zależnej wierzytelności handlowe przysługujące Spółce Zależnej od Kontrahenta, (Kontrahent) jako klauzule odszkodowawcze z tytułu umowy dotyczącej sprzedaży technologii zamkniętego systemu do czyszczenia rurek intubacyjnych (Wierzytelność) tj. wierzytelności w wysokości 15% Pierwszej Transzy Ceny sprzedaży ww. technologii. Zaangażowanie Banku z tytułu nabycia Wierzytelności nie przekroczy kwoty 0,945 mln EUR, co stanowi równowartość ok. 4,027 mln PLN. Okres wykorzystania limitu, w którym Spółka Zależna uprawniona będzie do przedstawienia Wierzytelności do nabycia upływa z dniem 28 września 2018 roku. Limit ma charakter nieodnawialny. Umowa została zawarta do końca kwietnia 2019 roku a ryzyko niewypłacalności Kontrahenta ponosi Spółka Zależna.

Z tytułu nabycia Wierzytelności Bankowi przysługuje wynagrodzenie oparte na odsetkach dyskontowych bazujących na stopie bazowej EURIBOR powiększonej o marżę Banku.

Spłata należności względem Banku nastąpi w kwietniu 2019 r.

Zabezpieczeniem spłaty należności Banku jest weksel in blanco wystawiony przez Spółkę Zależną wraz z deklaracją wekslową.

Skorzystanie z przewidzianej w Umowie instytucji dyskonta wierzytelności poprzedzone zostanie spełnieniem okoliczności o charakterze formalno-prawnym obejmujących w szczególności konieczność uzyskania zgody Kontrahenta na dokonanie cesji wierzytelności.

Pozostałe warunki Umowy, w tym dotyczące możliwości jej rozwiązania lub odstąpienia od niej, nie odbiegają od standardowych postanowień dla tego rodzaju umów.

 

Wróć

Nasi klienci