Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Adiuvo Investments

23.08.2018

Raport bieżący z plikiem 30/2018

Zarząd Adiuvo Investments S.A. [Spółka] informuje, że w dniu 23 sierpnia 2018 r. Spółka powzięła informację o dokonaniu w tym samym dniu przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu w rejestrze przedsiębiorców zmian § 6 ust. 3 i 4 Statutu Spółki dokonanych na podstawie uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Dotychczasowa treść § 6 ust. 3 Statutu Spółki:

"Akcje serii A, serii B oraz serii D są akcjami imiennymi. Akcje serii A, serii B oraz serii D mogą zostać zamienione w całości lub części w każdym czasie na akcje na okaziciela. Zamiana tych akcji z imiennych na okaziciela następuje na wniosek akcjonariusza uprawnionego z tych akcji. Wniosek akcjonariusza powinien zawierać ilość i numery seryjne akcji podlegających zamianie. Wniosek powinien być złożony Zarządowi na piśmie. Zamiana akcji powinna nastąpić nie później niż 14 (czternaście) dni od otrzymania przez Zarząd wniosku."

Zmieniona treść § 6 ust. 3 Statutu Spółki:

"Akcje serii B o numerach B. 2.223.851 - B. 3.923.850 oraz akcje serii D są akcjami imiennymi. Akcje serii B o numerach B. 2.223.851 - B. 3.923.850 oraz akcje serii D mogą zostać zamienione w całości lub części w każdym czasie na akcje na okaziciela. Zamiana tych akcji z imiennych na okaziciela następuje na wniosek akcjonariusza uprawnionego z tych akcji. Wniosek akcjonariusza powinien zawierać ilość i numery seryjne akcji podlegających zamianie. Wniosek powinien być złożony Zarządowi na piśmie. Zamiana akcji powinna nastąpić nie później niż 14 (czternaście) dni od otrzymania przez Zarząd wniosku."

Dotychczasowa treść § 6 ust. 4 Statutu Spółki:

"Wszystkie akcje serii A oraz serii B, które są akcjami imiennymi, są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu. Z chwilą zamiany akcji serii A oraz serii B na akcje na okaziciela uprzywilejowanie tych akcji wygasa."

Zmieniona treść § 6 ust. 4 Statutu Spółki:

"Akcje serii B o numerach B. 2.223.851 - B. 3.923.850, które są akcjami imiennymi są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu. Z chwilą zamiany akcji serii B o numerach B. 2.223.851 - B. 3.923.850 na akcje na okaziciela uprzywilejowanie tych akcji wygasa."

W załączeniu Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający ww. zmiany.

31152050_statut_Adiuvo_tekst_jednolity_27.06.2018.pdf

 

Wróć

Nasi klienci