Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Adiuvo Investments

01.10.2018

Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys.
w tys. EUR

półrocze / 2018 półrocze /2017 półrocze / 2018 półrocze /2017

od 01.01.2018 do 30.06.2018 od 01.01.2017 do 30.06.2017 od 01.01.2018 do 30.06.2018 od 01.01.2017 do 30.06.2017

(niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
Przychody ze sprzedaży 1 453 4 579 343 1 078
Zysk (strata) ze sprzedaży -11 697 -10 941 -2 759 -2 576
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -12 319 -11 828 -2 906 -2 785
Zysk (strata) netto -9 670 -11 177 -2 314 -2 631
Zysk (strata) netto przypisany:Akcjonariuszom jednostki dominującej -7 219 -9 733 -1 703 -2 292
Udziałom niekontrolującym -2 451 -1 443 -578 -340
Zysk (strata) na akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej(wyrażony w złotych / euro na jedną akcję)- podstawowy -0,71 -0,96 -0,17 -0,23
- rozwodniony -0,71 -0,95 -0,17 -0,22
Całkowite dochody ogółem
-9 868 -10 760 -2 362
Całkowity dochód ogółem przypisany:Akcjonariuszom jednostki dominującej -7 417 -9 361 -1 750 -2 204
Udziałom niekontrolującym -2 451 -1 399 -578 -329
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 30.06.2018 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2017

(niebadane) (badane) (niebadane) (badane)
Aktywa trwałe 68 802 52 306 15 774 12 541
Aktywa obrotowe 14 216 14 621 3 259 3 506
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 457 - 105 -
Aktywa ogółem 83 018 66 927 19 034 16 046
Kapitał własny ogółem 53 417 51 552 12 247 12 360
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 35 149 36 640 8 059 8 785
Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące 18 267 14 913 4 188 3 575
Zobowiązania długoterminowe

18 157 8 146 4 163 1 953
Zobowiązania krótkoterminowe 11 444 7 228 2 624 1 733
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 01.01.2018 do 30.06.2018 od 01.01.2017 do 30.06.2017 od 01.01.2018 do 30.06.2018 od 01.01.2017 do 30.06.2017

(niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 199 -12 772 -754 -3 007
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 656 -9 106 -1 806 -2 144
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 7 410 20 928 1 748 4 927
Przepływy pieniężne netto razem -3 445 -950 -813 -224
I.1            JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWERACHUNEK ZYSKÓW I STRAT od 01.01.2018 do 30.06.2018 od 01.01.2017 do 30.06.2017 od 01.01.2018 do 30.06.2018 od 01.01.2017 do 30.06.2017
SPRAWOZDNIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
Przychody ze sprzedaży 2 366 2 933 558 691
Zysk (strata) ze sprzedaży -1 578 -1 041 -372 -245
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -15 550 1 953 -3 668 460
Zysk (strata) netto -13 211 1 953 -3 116 460
Zysk (strata) na akcję(wyrażony w złotych / euro na jedną akcję)- podstawowy -1,3 0,19 -0,31 0,05

 

31449644_Adiuvo_Psr_2018.pdf

31449644_Raport_z_przegladu_srodroczne_sprawozdania_finansowe_GK_Adiuvo_Investmen....pdf

 

Wróć

Nasi klienci