Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Adiuvo Investments

22.10.2018

Raport bieżący 37/2018

Zarząd Adiuvo Investments S.A. (Spółka, Emitent) przekazuje informacje na temat zakończonej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Subskrypcja została przeprowadzona w dniach 1 - 8 października 2018 roku.

2. Data przydziału papierów wartościowych: 8 października 2018 roku.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 1.620.000 akcji serii O.

4. Stopa redukcji: Nie dotyczy.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 1.620.000 akcji.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 1.620.000 akcji - w ramach oferty nie zostały wydzielone transze.

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane: 10,00 zł za każdą akcję.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją: 14

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 14

10. Akcje nie zostały objęte przez subemitentów (nie zawarto umów o submisję).

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji: 16.200.000 zł.

12. Szacowana wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, związanych z emisją akcji serii 0, na dzień publikacji niniejszego raportu. Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości kosztów emisji, w tym kosztów według ich tytułów, niezwłocznie po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty publicznej.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji i emisji akcji serii 0 przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego emisją zostanie podany niezwłocznie po określeniu łącznej wysokości kosztów emisji wskazanych w pkt. 12.

14. Sposób opłacenia objętych papierów wartościowych:

Akcje serii O zostały objęte wkładami pieniężnymi.

W ramach przeprowadzonej subskrypcji 21.000 akcji serii O zostało objętych w drodze potrącenia wierzytelności: (i) data powstania wierzytelności: 19 września 2013 r., (ii) przedmiot wierzytelności: zwrot części kapitału udzielonej Spółce przez Orenore Sp. z o.o. pożyczki, (iii) wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny: 210 000 zł. Ze względu na fakt, że wierzytelność dotyczy spłaty części kapitału pożyczki, w związku ze sporządzanymi sprawozdaniami finansowymi Zarząd Emitenta dokonał wewnętrznej wyceny wartość wierzytelności w oparciu o jej wartość nominalną/bilansową, przyjmując że wartość bilansowa odzwierciedla wartość wierzytelności do potrącenia. Zarząd Spółki nie zlecał jednak w tym zakresie dokonania wyceny żadnemu podmiotowi zewnętrznemu, (iv) opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności: Na mocy umowy z dnia 19 września 2013 r. Orenore Sp. z o.o. udzieliło Spółce pożyczki. Dnia 5 października 2018 r. wymagalna stała się częściowa spłata kapitału pożyczki udzielonej Emitentowi przez Orenore Sp. z o.o. w kwocie 210.000 zł. Zgodnie z umową potrącenia z dnia 8 października 2018 r. Strony dokonały potrącenia wierzytelności Spółki w kwocie 210.000 zł z wierzytelnością Orenore Sp. z o.o., (v) podmioty, które objęły papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby: Orenore Sp. z o.o. - 21.000 akcji serii O.

W ramach przeprowadzonej subskrypcji nie doszło do objęcia akcji serii O w zamian za wkłady niepieniężne.

 

Wróć

Nasi klienci