Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Adiuvo Investments

15.11.2018

Raport bieżący 42/2018

Zarząd Adiuvo Investments S.A. (Spółka, Emitent, Spółka przejmująca), stosownie do postanowień art. 504 Kodeksu spółek handlowych (KSH), po raz pierwszy zawiadamia akcjonariuszy Spółki o zamiarze połączenia Emitenta z wybranymi spółkami zależnymi wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej Adiuvo (Połączenie) tj. spółkami: Nutra sp. z o. o., Biovo sp. z o. o., OryxPL sp. z o. o. oraz StokPL sp. z o. o. (łącznie: Spółki przejmowane).

Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie na Spółkę przejmującą całego majątku Spółek przejmowanych zgodnie z ustaleniami podjętymi w planie połączenia udostępnionym, zgodnie z art. 500 § 21 KSH, na stronie internetowej Spółki przejmującej pod adresem http://www.adiuvoinvestments.com/pl,4,relacje-inwestorskie,28,raporty-espi jako załącznik do raportu bieżącego nr 40/2018.

Z uwagi na fakt, że Spółka przejmująca jest jedynym wspólnikiem poszczególnych Spółek przejmowanych, Połączenie odbędzie się bez podwyższania kapitału zakładowego oraz bez zmiany statutu Spółki przejmującej. Połączenie zostanie dokonane w trybie uproszczonym na podstawie art. 516 § 6 KSH.

Akcjonariusze Spółki mogą zapoznać się z dokumentami dotyczącymi Połączenia, o których mowa w art. 505 § 1 KSH, w siedzibie Spółki przejmującej przy ul. Słomińskiego 15 lok. 509 w Warszawie, w terminie od dnia publikacji niniejszego zawiadomienia do dnia podjęcia uchwały o Połączeniu.

 

Wróć

Nasi klienci