Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Adiuvo Investments

16.11.2018

Raport bieżący 41/2018

Zarząd Adiuvo Investments S.A. (Spółka) informuje, że w wyniku pomyłki technicznej treść opublikowanego w dniu wczorajszym raportu bieżącego nr 41/2018 została błędnie zamieszczona, jak również niewłaściwie wskazano podstawę prawną publikacji ww. raportu.

W opublikowanym raporcie wskazano, że informacje w nim zamieszczone są przekazywane na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR, w sytuacji kiedy powinny być one przekazane na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej (...) w związku z zawiadomieniem od akcjonariusza sporządzonym w trybie art. 69 tej ustawy.

Spółka informuje przy tym, że opublikowany raport bieżący zawierał w załączeniu treść zawiadomienia otrzymanego od Orenore sp. z o.o. w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej (...), która miała stanowić przedmiot raportu bieżącego nr 41/2018 w miejsce błędnie zamieszczonej i opublikowanej w dniu wczorajszym treści.

Wobec powyższego w niniejszym raporcie bieżącym Spółka wskazuje prawidłową podstawę prawną publikacji raportu bieżącego nr 41/2018, a poniżej zamieszcza jego skorygowaną treść:

"Działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa), Zarząd Adiuvo Investments S.A. (Spółka) informuje, że 15 listopada 2018 r. roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Orenore sp. z o.o. sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy o następującej treści:

"Działając zgodnie z art. 69 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 1 lit. a) oraz art. 87 ust. 1 pkt 5 w związku art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa), Orenore sp. z o.o. (Orenore) w imieniu swoim oraz Morluk Sp. z o.o. Sp. k. (Morluk) informuje, że w rezultacie dokonania w dniu 8 listopada 2018 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Adiuvo Investments S.A. (Spółka) w związku z emisją akcji serii O (Podwyższenie Kapitału), nastąpiła zmiana stanu posiadania akcji przez Orenore oraz Morluk w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Przed rejestracją Podwyższenia Kapitału łączny stan posiadania akcji obejmował 5.867.839 akcji Spółki, co stanowi 57,73% udziału w kapitale zakładowym Spółki, a akcje te uprawniały łącznie do 7.567.839 głosów, co stanowi 63,79% ogólnej liczby głosów, przy czym:

a. Orenore posiadał łącznie 5.262.519 akcji Spółki, co stanowi 58,68% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do 6.962.519 głosów, co stanowi 58,68% ogólnej liczby głosów, z czego:

i. 1.700.000 to akcje imienne uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy stanowiące 16,73% udziału w kapitale zakładowym i uprawniające do 3.400.000 głosów, co stanowi 28,66% ogólnej liczby głosów;

ii. 3.562.519 to akcje zwykłe na okaziciela stanowiące 35,05% udziału w kapitale zakładowym i uprawniające do 3.562.519 głosów, co stanowi 30,03% ogólnej liczby głosów;

b. Morluk posiadał 605.320 akcji Spółki, co stanowi 5,96% udział w kapitale zakładowym, uprawniających do 605.320 głosów, co stanowi 5,10% ogólnej liczby głosów.

Po rejestracji Podwyższenia Kapitału, Orenore oraz Morluk posiadają łącznie 5.978.839 akcji Spółki, co stanowi 50,74% udziału w kapitale zakładowym, a akcje te uprawniają łącznie do 7.678.839 głosów, co stanowi 56,95% ogólnej liczby głosów, przy czym:

a. Orenore posiada łącznie 5.373.519 akcji Spółki, co stanowi 45,60% udziału w kapitale zakładowym uprawniających do 7.073.519 głosów, co stanowi 52,46% ogólnej liczby głosów, z czego:

i. 1.700.000 to akcje imienne uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy stanowiące 14,43% udziału w kapitale zakładowym i uprawniające do 3.400.000 głosów, co stanowi 25,21% ogólnej liczby głosów;

ii. 3.673.519 to akcje zwykłe na okaziciela, dające 31,17% udziału w kapitale zakładowym, uprawniające do 3.673.519 głosów, co stanowi 27,24% ogólnej liczby głosów;

b. Morluk posiada 605.320 akcji Spółki, co stanowi 5,14% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do 605.320 głosów, co stanowi 4,49% ogólnej liczby głosów.

Orenore informuje również, iż Orenore oraz Morluk są podmiotami zależnymi od Pana Marka Orłowskiego i tym samym łączny stan posiadania ww. osoby jest analogiczny do łącznego stanu akcji Spółki będących w posiadaniu Orenore oraz Morluk.

Jednocześnie Orenore informuje, iż jego podmioty zależne oraz podmioty zależne od Morluk nie posiadają akcji Spółki, jak również nie istnieją podmioty, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy. Orenore, Morluk, Pan Marek Orłowski jak również jednostki zależne nie posiadają instrumentów finansowych dotyczących akcji Spółki S.A., o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-9 Ustawy o ofercie."

 

Wróć

Nasi klienci