Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Adiuvo Investments

21.11.2018

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
SPRAWOZDNIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓWPrzychody ze sprzedaży 2 478 5 624 583 1 321
Zysk (strata) ze sprzedaży -16 038 -17 304 -3 771 -4 065
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -18 881 -19 868 -4 439 -4 668
Zysk (strata) netto -16 249 -18 624 -3 820 -4 375
Zysk (strata) netto przypisany:Akcjonariuszom jednostki dominującej -11 913 -16 303 -2 801 -3 830
Udziałom niekontrolującym -4 336 -2 321 -1 019 -545
Zysk (strata) na akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej(wyrażony w złotych / euro na jedną akcję)- podstawowy -1,6 -1,6 -0,38 -0,38
- rozwodniony -1,6 -1,6 -0,38 -0,38
Całkowite dochody ogółem -16 482 -18 269 -3 875 -4 292
Całkowity dochód ogółem przypisany:Akcjonariuszom jednostki dominującej -12 146 -15 979 -2 856 -3 754
Udziałom niekontrolującym -4 336 -2 289 -1 019 -538
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 30.09.2018 31.12.2017 30.09.2018 31.12.2017

(niebadane) (badane) (niebadane) (badane)
Aktywa trwałe 68 328 52 306 15 666 12 541
Aktywa obrotowe 15 764 14 621 3 614 3 506
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 456 - 105 -
Aktywa ogółem 84 092 66 927 19 280 16 046
Kapitał własny ogółem 47 428 51 553 10 874 12 360
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 30 942 36 640 7 094 8 785
Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące 16 486 14 913 3 780 3 575
Zobowiązania długoterminowe 19 371 8 146 4 441 1 953
Zobowiązania krótkoterminowe 17 293 7 228 3 965 1 733
Pasywa ogółem 84 092 66 927 19 280 16 045
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 01.01.2018 do 30.09.2018 od 01.01.2017 do 30.09.2017 od 01.01.2018 do 30.09.2018 od 01.01.2017 do 30.09.2017

(niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -7 885 -18 964 -1 854 -4 455
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 471 -12 557 -1 286 -2 950
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 11 994 22 260 2 820 5 230
Przepływy pieniężne netto razem -1 362 -9 260 -320 -2 176
JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE
od 01.01.2018 do 30.09.2018 od 01.01.2017 do 30.09.2017 od 01.01.2018 do 30.09.2018 od 01.01.2017 do 30.09.2017

(niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
Przychody ze sprzedaży 3 131 4 286 739 1 007
Zysk (strata) ze sprzedaży -2 002 -1 420 -472 -334
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -15 270 3 045 -3 602 715
Zysk (strata) netto -13 699 3 045 -3 231 715
Zysk (strata) na akcję(wyrażony w złotych / euro na jedną akcję)

 

31865167_Adiuvo_Investments_3Q_2018.pdf

 

Wróć

Nasi klienci