Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Adiuvo Investments

30.04.2019

Raport okresowy roczny za 2018 R

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. w tys. EUR

2018 2017 2018 2017
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 01.01.2018-31.12.2018 01.01.2017-31.12.2017 01.01.2018-31.12.2018 01.01.2017-31.12.2017
Przychody ze sprzedaży 3 673 5 543 861 1 306
Zysk/strata ze sprzedaży -3 398 -2 012 -796 -474
Zysk/strata przed opodatkowaniem -16 586 -7 -3 887 -2
(wyrażony w złotych/euro na jedną akcję -14 919 -395 -3 496 -93
podstawowy -1,39 -0,04 -0,33 -0,01
rozwodniony -1,39 -0,04 -0,33 -0,01
Całkowite dochody ogółem -14 919 -395 -3 496 -
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017
Aktywa trwałe 139 112 133 508 32 352 32 009
Aktywa obrotowe 1 711 1 978 398 474
Aktywa ogółem 140 823 135 487 32 750 32 484
Kapitał własny ogółem 120 294 120 445 27 975 28 877
Zobowiązania długoterminowe 8 555 4 618 1 990 1 107
Zobowiązania krótkoterminowe 11 974 10 424 2 785 2 499
Pasywa ogółem 140 823 135 487 32 750 32 484
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 01.01.2018-31.12.2018 01.01.2017-31.12.2017 01.01.2018-31.12.2018 01.01.2017-31.12.2017
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 889 -2 060 -443 -485
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -14 311 -11 569 -3 354 -2 726
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 16 313 5 905 3 823 1 391
Przepływy pieniężne netto razem 113 -7 725 26 -1 820

 

33122937_Adiuvo_Ocena_RN.pdf

33122937_Adiuvo_Oswiadczenie_RN_dot._KA.pdf

33122937_Adiuvo_SzDZ_2018.pdf

33122937_JSF_Adiuvo_2018.pdf

33122937_Sprawozdanie_z_badania_Adiuvo_Investments_2018.pdf

 

Wróć

Nasi klienci