Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Adiuvo Investments

30.04.2019

Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. w tys. EUR

2018 2017 2018 2017
SKOSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 01.01.2018-31.12.2018 01.01.2017-31.12.2017 01.01.2018-31.12.2018 01.01.2017-31.12.2017
Przychody ze sprzedaży 2 794 5 762 655 1 357
Zysk/strata ze sprzedaży -21 654 -28 675 -5 075 -6 755
Zysk/strata przed opodatkowaniem -29 143 -59 002 -6 830 -13 900
Zysk/strata netto -27 208 -52 562 -6 377 -12 383
Zysk/strata netto przypisany:Akcjonariuszom jednostki dominującej -22 388 -40 109 -5 247 -9 449
Zysk/strata na akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (wyrażony w złotych/euro na jedną akcję): -4 820 -12 453 -1 130 -2 934
podstawowy -2,53 -3,95 -0,59 -0,93
rozwodniony -2,53 -3,95 -0,59 -0,93
Całkowity dochód ogółem przypisany: -26 251 -52 116 -6 152 -12 278
Akcjonariuszom jednostki dominującej -21 431 -39 752 -5 023 -9 365
Udziałom niekotrolującym -4 820 -12 364 -1 130 -2 913
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017
Aktywa trwałe 68 118 52 306 15 841 12 541
Aktywa obrotowe 14 635 14 621 3 403 3 506
Aktywa ogółem 82 752 66 927 19 245 16 046
Kapitał własny ogółem 53 994 51 553 12 557 12 360
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 38 044 36 640 8 847 8 785
Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące 15 950 14 913 3 709 3 575
Zobowiązania długoterminowe 15 552 8 146 3 617 1 953
Zobowiązania krótkoterminowe 13 206 7 228 3 071 1 733
Pasywa ogółem 82 752 66 927 19 245 16 046
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 01.01.2018-31.12.2018 01.01.2017-31.12.2017 01.01.2018-31.12.2018 01.01.2017-31.12.2017
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -14 562 -32 330 -3 413 -7 617
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 966 6 145 -1 867 1 448
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 20 381 20 533 4 777 4 837
Przepływy pieniężne netto razem -2 147 -5 652 -503 -1 332

 

33122955_Adiuvo_Ocena_RN.pdf

33122955_Adiuvo_Oswiadczenie_RN_dot._KA.pdf

33122955_Adiuvo_SzDZ_2018.pdf

33122955_SSF_Adiuvo_2018.pdf

33122955_Sprawozdanie_z_badania_GK_Adiuvo_Investments_2018.pdf

 

Wróć

Nasi klienci