Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Adiuvo Investments

01.10.2019

Raport bieżący z plikiem 36/2019

Działając zgodnie z § 15 ust. 4 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...), Zarząd Adiuvo Investments S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że w skutek błędu pisarskiego w pozycji "Zysk (strata) ze sprzedaży" w rachunku zysków i strat jednostkowego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego Adiuvo Investments S.A. za okres 01.04.2019 - 30.06.2019 wskazano kwotę w tys. zł: 1 671, podczas gdy powinno być: (603). Wartość jednostkowych przychodów ze sprzedaży oraz kosztów działalności operacyjnej Spółki za okres 01.04.2019 - 30.06.2019 pozostają przy tym bez zmian.

W związku z dokonaniem ww. korekty zmianie uległy również odpowiednie pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z dochodów całkowitych jednostkowego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego Spółki takie jak: zysk (strata) przed opodatkowaniem, zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej, zysk (strata) netto. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje ww. elementy sprawozdania finansowego Emitenta ze wskazaniem skorygowanych danych przed i po zmianach.

Pozostałe dane opublikowane w ramach skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 r. pozostają bez zmian, a w związku z dokonaną korektą zostanie wydany nowy raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego Spółki.

Spółka niezwłocznie przekaże do publicznej wiadomości rozszerzony skonsolidowany raport półroczny Adiuvo Investments S.A. za I półrocze 2019 r. skorygowany w zakresie, o którym mowa powyżej.

34278386_ADIUVO_Zalacznik_do_RB_36_2019..docx

 

Wróć

Nasi klienci