Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Adiuvo Investments

29.11.2019

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30

niebadane niebadane niebadane niebadane
SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWEPrzychody ze sprzedaży 1 198 2 478 278 583
Zysk (strata) ze sprzedaży (7 484) (16 038) (1 737) (3 771)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (11 202) (18 881) (2 600) (4 439)
Zysk (strata) netto (10 570) (16 249) (2 453) (3 820)
Zysk (strata) netto przypisany:Akcjonariuszom jednostki dominującej (8 155) (11 913) (1 893) (2 801)
Udziałom niekontrolującym (2 415) (4 336) (561) (1 019)
Zysk (strata) na akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej- podstawowy (0,62) (1,60) (0,14) (0,38)
Całkowite dochody ogółem (11 389) (16 482) (2 643) (3 875)
Całkowity dochód ogółem przypisany:Akcjonariuszom jednostki dominującej (8 974) (12 146) (2 083) (2 856)
Udziałom niekontrolującym (2 415) (4 336) (561) (1 019)
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJAktywa trwałe 77 331 68 118 17 681 15 841
Aktywa obrotowe 5 714 14 635 1 306 3 403
Aktywa ogółem 83 045 82 752 18 988 19 245
Kapitał własny ogółem 53 681 53 994 12 274 12 557
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 40 354 38 044 9 227 8 847
Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące 13 327 15 950 3 047 3 709
Zobowiązania długoterminowe 18 162 15 552 4 153 3 617
Pasywa ogółem 83 045 82 752 18 988 19 245
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCHPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (2 400) (7 885) (557) (1 854)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (9 773) (5 471) (2 268) (1 286)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 11 167 11 994 2 592 2 820
Przepływy pieniężne netto razem (1 006) (1 362) (233) (320)
JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWEPrzychody ze sprzedaży 1 507 3 131 350 739
Zysk (strata) ze sprzedaży (1 674) (2 002) (389) (472)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 144 (15 270) 33 (3 602)
Zysk (strata) netto (579) (13 699) (134) (3 231)
Zysk (strata) na akcję- podstawowy (0,04) (1,35) (0,01) (0,32)
Całkowite dochody ogółem (579) ( 13 699) (134) (3 231)
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJAktywa trwałe 144 418 139 112 33 020 32 352
Aktywa obrotowe 2 034 1 711 465 398
Kapitał własny 129 280 120 294 29 559 27 975
Zobowiązania długoterminowe 9 516 8 555 2 176 1 990
Pasywa ogółem 146 452 140 823 33 485 32 750
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

34742852_SF_Adiuvo_Investments_SA_3Q_2019.pdf

 

Wróć

Nasi klienci