Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Airway Medix

22.01.2018

Raport bieżący 4/2018

Działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa) Zarząd Airway Medix S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 22 stycznia 2018 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od mBank S.A. o następującej treści:

"Niniejszym, mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa ("mBank"), na podstawie przepisów art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, ze zm. dalej "Ustawa"), informuje, że w wyniku zbycia akcji spółki Airway Medix S.A. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000477329, ("Spółka"), której akcje wchodzą w skład zarządzanych przez mBank S.A. portfeli instrumentów finansowych, udział mBanku S.A. (jako uprawnionego do wykonywania prawa głosu w imieniu Klientów mBanku S.A.) w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki uległ obniżeniu poniżej progu 5%.

Zmiana liczby głosów nastąpiła w wyniku transakcji sprzedaży akcji na GPW, przeprowadzonych w dniu 17.01.2018 r., które rozliczone zostały w dniu 19.01.2018 r.

Przed rozliczeniem transakcji zbycia akcji Spółki, na rachunkach Klientów mBanku S.A. zapisanych było 2 922 983 akcje Spółki, które uprawniały do wykonywania 2 922 983 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co dawało 5,004% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

W wyniku rozliczenia transakcji zawartych 17.01.2018 r., w dniu 19.01.2018 r. na rachunkach Klientów mBanku S.A. zapisanych było 2 920 777 akcji Spółki, które uprawniały mBank S.A. do wykonywania 2 920 777 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 4,99% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Ponadto mBank S.A. informuje, że nie istnieją żadne podmioty zależne od mBanku S.A., które posiadałyby akcje Spółki oraz że nie istnieją podmioty, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy."

 

Wróć

Nasi klienci