Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Airway Medix

04.04.2018

Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. w tys. EUR

2017 2016 2017 2016
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓWCAŁKOWITYCH od 01.01.2017 do 31.12.2017 od 01.01.2016 do 31.12.2016 od 01.01.2017 do 31.12.2017 od 01.01.2016 do 31.12.2016
Przychody ze sprzedaży - 57 - 13
Zysk (strata) ze sprzedaży (3 912) (2 569) (922) (587)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 780 (3 054) 184 (698)
Zysk (strata) netto 635 (2 016) 150 (461)

Akcjonariuszom jednostki dominującej 635 (2 016) 150 (461
Udziałom niekontrolującym - - - -
Zysk (strata) na akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (wyrażony w złotych / euro na jedną akcję)- podstawowy 0,01 (0,04) 0,00 (0,01)
- rozwodniony 0,01 (0,04) 0,00 (0,01)
Całkowite dochody ogólem 521 (1 905) 123 (435)
Całkowity dochód ogólem przypisany:Akcjonariuszom jednostki dominującej 521 (1905) 123 (435)
Udziałom niekontrolującym - - - -
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016
Aktywa trwałe 14 904 7 173 3 573 1 621
Aktywa obrotowe, w tym: 13 595 21 804 3 259 4 929
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży - 20 661 - 4 670
Aktywa ogółem 28 499 28 977 6 833 6 550
Kapitał własny ogółem 25 249 24 294 6 054 5 491
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 25 249 24 294 6 054 5 491
Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące - - - -
Zobowiązania długoterminowe 2 050 3 970 491 897
Zobowiązania krótkoterminowe 1 200 713 288 161
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 01.01.2017 do 31.12.2017 od 01.01.2016 do 31.12.2016 od 01.01.2017 do 31.12.2017 od 01.01.2016 do 31.12.2016
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (3 686) (3 027) (868) (692)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 8 801 (5 455) 2 073 (1 247)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (2 008) 8 490 (473) 1940
Przepływy pieniężne netto razem 3 107 8 732 2

 

30056138_AWM_SSF_GK__2017.pdf

30056138_AWM_Sprawozdanie_niezaleznego_bieglego_rewidenta_z_badania_rocznego_SSF_GK_AWM.pdf

30056138_AWM_SzDZ_2017.pdf

 

Wróć

Nasi klienci