Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Airway Medix

04.04.2018

Raport okresowy roczny za 2017 R

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. w tys. EUR

2017 2016 2017 2016
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW od 01.01.2017 do 31.12.2017 od 01.01.2016 do 31.12.2016 od 01.01.2017 do 31.12.2017 od 01.01.2016 do 31.12.2016
Przychody ze sprzedaży - 57 - 13
Zysk (strata) ze sprzedaży (3 912) (2528) (922) (578)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (214) (2 989) (51) (683)
Zysk (strata) netto (315) (1 923) (74) (439)

- podstawowy (0,01) (0,04) (0,00) (0,01)
- rozwodniony (0,01) (0,04) (0,00) (0,01)
Całkowite dochody ogółem (315) (1 932) (74) (439)
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016
Aktywa trwałe 14 965 7 026 3 588 1 588
Aktywa obrotowe 13 485 22 084 (w tym: Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży w kwocie 21.542 tys. zł) 3 233 4 992
Aktywa ogółem 28 450 29 110 6 821 6 580
Kapitał własny 24 045 23 936 5 765 5 408
Zobowiązania długoterminowe 1 741 3 650 417 825
Zobowiązania krótkoterminowe 2 664 1 534 639 347
Pasywa ogółem 28 450 28110 6 821 6 580
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 01.01.2017 do 31.12.2017 od 01.01.2016 do 31.12.2016 od 01.01.2017 do 31.12.2017 od 01.01.2016 do 31.12.2016
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (3 818) (2 9050 (899) (664)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 9 010 (5 619) 2 123 (1 284)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (2 008) 8 514 (473) 1 946
Przepływy pieniężne netto razem 3 184 (9) 750 (2)

 

30056288_AWM_JSF_2017.pdf

30056288_AWM_Sprawozdanie_niezaleznego_bieglego_rewidenta_z_badania_rocznego_SF.pdf

30056288_AWM_SzDZ_2017.pdf

 

Wróć

Nasi klienci