Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Airway Medix

16.05.2018

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31


97 - 23 -

(564) (751) (135) (175)

(245) (758) (59) (177)

(221) (648) (53) (151)


(221) (648) (53) (151)

- - - -


(0,00) (0,01) (0,00) (0,00)
- rozwodniony (0,00) (0,01) (0,00) (0,00)
Całkowite dochody ogółem (266) (648) (64) (151)
Całkowity dochód ogółem przypisany:Akcjonariuszom jednostki dominującej (266) (648) (64) (151
Udziałom niekontrolującym - - - -
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 31.03.2018 31.12.2017 31.03.2018 31.12.2017

(niebadane) (badane) (niebadane) (badane)
Aktywa trwałe 29 299 14 904 6 962 3 573
Aktywa obrotowe 12 780 13 595 3 037 3 259
Aktywa ogółem 42 079 28 499 9 999 6 833
Kapitał własny ogółem 35 670 25 249 8 476 6 054
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 35 670 25 249 8 476 6 054
Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące - - - -
Zobowiązania długoterminowe 4 676 2 050 1 111 491
Zobowiązania krótkoterminowe 1 732 1 200 412 288
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 01.01.2018 do 01.02.2018 od 01.01.2017 do 31.03.2017 od 01.01.2018 do 01.02.2018 od 01.01.2017 do 31.03.2017

(niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (424) (209) (102) (49)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 631) (1 795) (630) (419)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - 2 280 - 532
Przepływy pieniężne netto razem (3 055) 276 (731) 64
SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW CAŁKOWITYCH od 01.01.2018 do 01.02.2018 od 01.01.2017 do 31.03.2017 od 01.01.2018 do 01.02.2018 od 01.01.2017 do 31.03.2017

(niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
Przychody ze sprzedaży 97 - 23 -
Zysk (strata) ze sprzedaży (559) (751) (134) (175)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (254) (657) (61) (153)
Zysk (strata) netto (230) (547) (55) (127)
Zysk (strata) na akcję (wyrażony w złotych / euro na jedną akcję)- podstawowy (0,00) (0,01) (0,00) (0,00)
- rozwodniony (0,00) (0,01) (0,00) (0,00)
Całkowite dochody ogółem (230) (547) (55) (127)
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 31.03.2018 31.12.2017 31.03.2018 31.12.2017

(niebadane) (badane) (niebadane) (badane)
Aktywa trwałe 29 208 14 965 6 940 3 588

 

30399261_Airway_Medix_QSr_1Q_2018.pd

 

Wróć

Nasi klienci