Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Airway Medix

17.05.2018

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31

Przychody ze sprzedaży 97 - 23 -
Zysk (strata) ze sprzedaży -564 -751 -135 -175
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -245 -758 -59 -177
Zysk (strata) netto -221 -648 -53 -151
Zysk (strata) netto przypisany:Akcjonariuszom jednostki dominującej -221 -648 -53 -151
Udziałom niekontrolującym - - - -
Zysk (strata) na akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej(wyrażony w złotych / euro na jedną akcję)- podstawowy 0 -0,01 0 0
- rozwodniony 0 -0,01 0 0
Całkowite dochody ogółem -266 -648 -64 -151
Całkowity dochód ogółem przypisany:Akcjonariuszom jednostki dominującej -266 -648 -64 -151
Udziałom niekontrolującym - - - -

tys. PLN
tys. EUR
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 31.03.2018 31.12.2017 31.03.2018 31.12.2017

(niebadane) (badane) (niebadane) (badane)
Aktywa trwałe 29 299 14 904 6 962 3 573
Aktywa obrotowe 12 780 13 595 3 037 3 259
Aktywa ogółem 42 079 28 499 9 999 6 833
Kapitał własny ogółem 35 670 25 249 8 476 6 054
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 35 670 25 249 8 476 6 054
Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące - - - -
Zobowiązania długoterminowe 4 676 2 050 1 111 491
Zobowiązania krótkoterminowe 1 732 1 200 412 288

tys. PLN
tys. EUR
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 01.01.2018 do 31.03.2018 (niebadane) od 01.01.2017 do 31.03.2017 (niebadane) od 01.01.2018 do 31.03.2018 (niebadane) od 01.01.2017 do 31.03.2017 (niebadane)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -424 -209 -102 -49
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 631 -1 795 -630 -419
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - 2 280 - 532
Przepływy pieniężne netto razem -3 055 276 -731 64
JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE
od 01.01.2018 do 31.03.2018 (niebadane) od 01.01.2017 do 31.03.2017 (niebadane) od 01.01.2018 do 31.03.2018 (niebadane) od 01.01.2017 do 31.03.2017 (niebadane)
Przychody ze sprzedaży 97 - 23 -
Zysk (strata) ze sprzedaży -559 -751 -134 -175
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -254 -657 -61 -153
Zysk (strata) netto -230 -547 -55 -127
Zysk (strata) na akcję(wyrażony w złotych / euro na jedną akcję)

 

30401851_Airway_Medix_QSr_1Q_2018_szczegoly_korekty.pdf

 

Wróć

Nasi klienci