Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Airway Medix

01.10.2018

Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys.
w tys. EUR

półrocze / 2018 półrocze /2017 półrocze / 2018 półrocze /2017

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDNIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW od 01.01.2018 do 30.06.2018 od 01.01.2017 do 30.06.2017 od 01.01.2018 do 30.06.2018 od 01.01.2017 do 30.06.2017

(niebadane)
(niebadane) (niebadane) (niebadane)
Przychody ze sprzedaży 237 - 56 -
Zysk (strata) ze sprzedaży -955 -1 160 -225 -273
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -807 -1 045 -190 -246
Zysk (strata) netto -775 -896 -183 -211
Zysk (strata) netto przypisany:

-
Akcjonariuszom jednostki dominującej -775 -896 -183 -211
- podstawowy -0,01 0,02 0 0
- rozwodniony -0,01 0,02 0 0
Całkowite dochody ogółem -737 -930 -174 -219
Całkowity dochód ogółem przypisany:

-
Akcjonariuszom jednostki dominującej -737 -930 -174 -219
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 30.06.2018 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2017

(niebadane) (badane) (niebadane) (badane)
Aktywa trwałe 27 052 14 904 6 202 3 573
Aktywa obrotowe 15 819 13 595 3 627 3 259
Aktywa ogółem 42 871 28 499 9 829 6 832
Kapitał własny ogółem 35 311 25 249 8 096 6 054
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 35 311 25 249 8 096 6 054
Zobowiązania długoterminowe 4 667 2 050 1 070 491
Zobowiązania krótkoterminowe 2 893 1 200 663 288
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 01.01.2018 do 30.06.2018 od 01.01.2017 do 30.06.2017 od 01.01.2018 do 30.06.2018 od 01.01.2017 do 30.06.2017

(niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 546 -696 -365 -164
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 830 -3 080 -432 -725
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - 4 289 - 1 010
Przepływy pieniężne netto razem -3 376 513 -796 121
SPRAWOZDNIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW od 01.01.2018 do 30.06.2018 od 01.01.2017 do 30.06.2017 od 01.01.2018 do 30.06.2018 od 01.01.2017 do 30.06.2017

(niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
Przychody ze sprzedaży 237 - 56 -
Zysk (strata) ze sprzedaży -955 -1 160 -225 -273
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -897 -931 -212 -219
Zysk (strata) netto -822 -783 -194 -184
- podstawowy -0,01 -0,01 0 0
- rozwodniony -0,01 -0,01 0 0
Całkowite dochody ogółem -822 -783 -194 -184
Aktywa trwałe 27 237 14 965 6 245 3 588
Aktywa obrotowe 15 373 13 485 3 525 3 233
Aktywa ogółem 42 610 28 450 9 769 6 821
Kapitał własny 33 955 24 045 7 785 5 765
Zobowiązania długoterminowe 4 352 1 741 998 417

 

31449436_AWM_SSF_PSr_2018.pdf

31449436_Raport_z_przegladu_srodroczne_sprawozdania_finansowe_GK_Airway_Medix.pdf

 

Wróć

Nasi klienci