Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Airway Medix

15.10.2018

Raport bieżący 21/2018

Działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa) Zarząd Airway Medix S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 12 października 2018 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Orenore sp. z o.o. o następującej treści:

"Orenore sp. z o.o. (Orenore) informuje, iż działając zgodnie z art. 69 ust. 1 oraz art. 87 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa) Orenore sp. z o.o. w imieniu swoim oraz Adiuvo Investments S.A. (Adiuvo) i Biovo Sp. z o.o. (Biovo) zawiadamia, że w dniu 12 października 2018 roku Orenore zawarło umowę zbycia 584.184 akcji spółki Airway Medix S.A. (Airway Medix) w związku z czym po rozliczeniu ww. transakcji bezpośredni udział Orenore w Airway Medix ulegnie zmniejszeniu poniżej progu 10% ogólnej liczby głosów w tej spółce.

Aktualnie tj. przed rozliczeniem ww. transakcji stan posiadania akcji Airway Medix przez Orenore, Adiuvo, oraz Biovo obejmuje 31.084.730 akcji Airway Medix, co stanowi 53,21% udziału w kapitale zakładowym Airway Medix i uprawnia łącznie do 31.084.730 głosów co stanowi 53,21% ogólnej liczby głosów, przy czym:

a. Orenore posiada 6.166.748 akcji Airway Medix, co stanowi 10,56% udziału w kapitale zakładowym i uprawnia do 6.166.748 głosów, co stanowi 10,56% ogólnej liczby głosów.

b. Adiuvo posiada 2.001.582 akcji Airway Medix, co stanowi 3,43% udziału w kapitale zakładowym i uprawnia do 2.001.582 głosów, co stanowi 3,43% ogólnej liczby głosów.

c. kontrolowana w 100% przez Adiuvo spółka Biovo posiada 22.916.400 akcji Airway Medix, co stanowi 39,23% udziału w kapitale zakładowym i uprawnia do 22.916.400 głosów, co stanowi 39,23% ogólnej liczby głosów,

Po rozliczeniu ww. transakcji stan posiadania akcji Airway Medix przez Orenore, Adiuvo, oraz Biovo obejmować będzie 30.500.546 akcji Airway Medix, co stanowi 52,21% udziału w kapitale zakładowym Airway Medix i uprawniać będzie łącznie do 30.500.546 głosów co stanowi 52,21% ogólnej liczby głosów, przy czym:

a. Orenore posiadać będzie 5.582.564 akcji Airway Medix, co stanowi 9,56% udziału w kapitale zakładowym i uprawniać do 5.582.564 głosów, co stanowi 9,56% ogólnej liczby głosów.

b. Adiuvo posiada 2.001.582 akcji Airway Medix, co stanowi 3,43% udziału w kapitale zakładowym i uprawnia do 2.001.582 głosów, co stanowi 3,43% ogólnej liczby głosów.

c. kontrolowana w 100% przez Adiuvo spółka Biovo posiada 22.916.400 akcji Airway Medix, co stanowi 39,23% udziału w kapitale zakładowym i uprawnia do 22.916.400 głosów, co stanowi 39,23% ogólnej liczby głosów.

Adiuvo Investments S.A. oraz Biovo sp. z o.o. wchodzą do Grupy Kapitałowej Adiuvo Investments a wraz z Orenore Sp. z o.o. podmioty te wchodzą w skład Grupy Orenore dla której podmiotem dominującym jest Orenore Investments Limited. Poprzez udziały w podmiotach z Grupy Orenore podmiotem dominującym dla Airway Medix w rozumieniu art. 4 pkt 14 lit. a) Ustawy o ofercie publicznej [...] pozostaje Pan Marek Orłowski.

Jednocześnie Orenore informuje, iż nie istnieją podmioty zależne od Orenore (inne niż Adiuvo oraz Biovo) posiadające akcje Airway Medix, jak również nie istnieją podmioty, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.

Dodatkowo Orenore informuje, że nie istnieją instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-9 Ustawy.

 

Wróć

Nasi klienci