Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

ALUMETAL S.A.

07.12.2017

Raport bieżący z plikiem 52/2017

Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym od pełnomocnika Spółki otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ("Sąd") z dnia 23 listopada 2017 r., zgodnie z którym Sąd dokonał:

a) rejestracji zmiany wartości nominalnej warunkowego kapitału zakładowego związanej z podjęciem w dniu 7 listopada 2017 roku uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych i akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego oraz zmiany Statutu dotyczącej nowego programu motywacyjnego dla kadry kierowniczej Grupy Alumetal - nowa nominalna wartość warunkowego kapitału zakładowego wynosi 46 438,20 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy czterysta trzydzieści osiem złotych dwadzieścia groszy),

b) rejestracji zmian w statucie Emitenta polegających na zmianie §5A oraz §22 oraz dodaniu §20 ustęp 3 pkt 11.

Sąd postanowił o dołączeniu do akt rejestrowych Spółki tekstu jednolitego Statutu, który został przyjęty w dniu 7 listopada 2017 roku uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

O powyższych zmianach i uchwałach podjętych w dniu 7 listopada 2017 roku na posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alumetal S.A. Emitent informował Raportem bieżącym 48/2017 z dnia 07.11.2017 roku (Informacja o przebiegu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia).

W załączeniu Spółka przekazuje wykaz zmian w Statucie i przyjęty tekst jednolity Statutu.

29154048_STATUT.pdf 29154048_zmiany_w_Statucie.pdf

 

Wróć

Nasi klienci