Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

ALUMETAL S.A.

31.01.2018

Raport bieżący 1/2018

Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. ("Spółka", "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości daty publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018:

- 9 kwietnia 2018 roku - Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za rok 2017;

- 16 maja 2018 roku - Kwartalny skonsolidowany raport za I kwartał 2018 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową;

- 1 października 2018 roku - Skonsolidowany raport półroczny zawierający półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2018 roku;

- 29 listopada 2018 roku - Kwartalny skonsolidowany raport za III kwartał 2018 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową.

Zarząd Spółki oświadcza ponadto, że:

Zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie") Spółka będzie przekazywać skonsolidowane raporty kwartalne za I i III kwartał roku obrotowego 2018 zawierające kwartalną informację finansową jednostki dominującej i nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych za te okresy sprawozdawcze.

Zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową.

Zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie przekazywać raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2017 oraz II kwartał roku obrotowego 2018.

 

Wróć

Nasi klienci