Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

ALUMETAL S.A.

01.02.2018

Raport bieżący 2/2018

Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 1 lutego 2018 r. Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz § 20 ust. 3 pkt 4 statutu Spółki podjęła uchwałę o wyborze firmy Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 130, do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018 i 2019 oraz dokonania przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego Spółki oraz śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Spółki sporządzanych za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2018 roku i 30 czerwca 2019 roku.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki upoważniła Zarząd Spółki do zawarcia aneksu do umowy z ww. firmą audytorską celem przedłużenia okresu obowiązywania dotychczasowej umowy na kolejne dwa lata.

Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki należy do kompetencji Rady Nadzorczej Spółki Alumetal S.A. Rada Nadzorcza dokonała wyboru firmy audytorskiej w oparciu o rekomendacją Komitetu Audytu, zgodnie z art. 16 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.

Spółka korzystała wcześniej z usług firmy Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie w związku z badaniem sprawozdań finansowych, przeglądów śródrocznych skróconych sprawozdań finansowych Spółki oraz śródrocznych skróconych skonsolidowanych sprawozdań Grupy Kapitałowej Spółki w latach 2015, 2016 i 2017.

 

Wróć

Nasi klienci