Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

ALUMETAL S.A.

09.04.2018

Raport okresowy roczny za 2017 R

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. w tys. EUR

2017 2016 2017 2016
DANE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WG MSSFPOZYCJE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁWÓW PIENIĘŻNYCHPrzychody netto ze sprzedaży 13 765 14 821 3 243 3 387
Zysk z działalności operacyjnej -375 -510 -88 -117
EBITDA 253 246 60 56
Zysk przed opodatkowaniem 40 211 77 325 9 473 17 672
Zysk netto 40 142 77 453 9 457 17 701
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 826 2 166 195 495
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 41 253 -8 625 9 719 -1 971
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -42 905 6 065 -10 108 1 386
Przepływy pieniężne netto razem -826 -394 -195 -90
Podstawowy zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN / EUR) 2,59 5,06 0,61 1,16
Rozwodniony zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN / EUR) 2,59 5,05 0,61 1,15
POZYCJE BILANSU 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016
Aktywa razem 301 822 306 343 72 364 69 246
Aktywa trwałe 290 052 301 274 69 542 68 100
Aktywa obrotowe 11 770 5 069 2 822 1 146
Kapitał własny 257 539 259 238 61 747 58 598
Kapitał akcyjny 1 548 1 538 371 348
Zobowiązania długoterminowe 32 288 43 072 7 741 9 736
Zobowiązania krótkoterminowe 11 995 4 034 2 876 912
Liczba akcji 15 479 493 15 378 980 15 479 493 15 378 980
Wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN / EUR) 16,64 16,86 3,99 3,81
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN / EUR) 16,64 16,79 3,99 3,79
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w PLN / EUR) 2,92* 2,92 0,70* 0,66

 

30092464_Oswiadczenia_Zarzadu_Alumetal_SA.pdf

30092464_Pismo_Prezesa_Zarzadu_Alumetal_SA.pdf

30092464_Sprawozdanie_Zarzadu_Alumetal_SA.pdf

30092464_Sprawozdanie_finansowe_ALUMETAL_SA.pdf

30092464_Sprawozdanie_z_badania_bieglego_rewidenta_Alumetal_SA.pdf

 

Wróć

Nasi klienci