Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

ALUMETAL S.A.

09.04.2018

Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. w tys. EUR

2017 2016 2017 2016
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WG MSSFPOZYCJE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCHIlość sprzedanych wyrobów - tony 176 032 159 342 176 032 159 342
Przychody netto ze sprzedaży 1 456 241 1 271 836 343 073 290 661
Zysk z działalności operacyjnej 68 868 92 708 16 224 21 187
EBITDA 96 973 115 915 22 846 26 491
EBITDA - jednostkowo w PLN na tonę 551 727 130 166
Zysk przed opodatkowaniem 67 517 93 821 15 906 21 441
Zysk netto 70 685 89 944 16 653 20 556
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 40 207 85 863 9 472 19 623
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -45 132 -108 677 -10 633 -24 837
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -36 306 13 227 -8 553 3 023
Przepływy pieniężne netto razem -41 231 -9 587 -9 714 -2 191
Podstawowy zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN/EUR) 4,57 5,88 1,08 1,34
Rozwodniony zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN/EUR) 4,57 5,86 1,08 1,34
POZYCJE BILANSU 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016
Aktywa razem 841 828 743 353 201 834 168 027
Aktywa trwałe 382 034 367 149 91 595 82 990
Aktywa obrotowe 459 794 376 204 110 239 85 037
Kapitał własny 503 811 479 635 120 792 108 417
Kapitał akcyjny 1 548 1 538 371 348
Zobowiązania długoterminowe 59 076 66 297 14 164 14 986
Zobowiązania krótkoterminowe 278 940 197 421 66 878 44 625
Liczba akcji 15 479 493 15 378 980 15 479 493 15 378 980
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 32,55 31,34 7,80 7,05
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/ EUR) 32,55 31,25 7,80 7,02
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w PLN/ EUR) 2,92* 2,92 0,70* 0,66

 

30092560_Oswiadczenia_Zarzadu_Grupy_Kapitalowej_Alumetal_SA.pdf

30092560_Pismo_Prezesa_Zarzadu_Alumetal_SA.pdf

30092560_Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_Grupy_Kapitalowej_Alumetal_SA.pdf

30092560_Sprawozdanie_Zarzadu_Grupy_Kapitalowej_Alumetal_SA.pdf

30092560_Sprawozdanie_z_badania_bieglego_rewidenta_GK_Alumetal_SA.pdf

 

Wróć

Nasi klienci