Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

ALUMETAL S.A.

17.04.2018

Raport bieżący 6/2018

Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 roku informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 2017 w kwocie 40.142.179,07 zł (słownie: czterdzieści milionów sto czterdzieści dwa tysiące sto siedemdziesiąt dziewięć złotych siedem groszy) oraz w sprawie wypłaty dywidendy w łącznej kwocie 45.200.119,56 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów dwieście tysięcy sto dziewiętnaście złotych pięćdziesiąt sześć groszy) w następujący sposób:

1) kwotę 40.102.179,07 zł (słownie: czterdzieści milionów sto dwa tysiące sto siedemdziesiąt dziewięć złotych siedem groszy) pochodzącą z zysku netto Spółki za 2017 rok oraz część kapitału zapasowego Spółki zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych w kwocie 5.097.940,49 zł (słownie: pięć milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych czterdzieści dziewięć groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, tj. w łącznej kwocie 45.200.119,56 zł, czyli 2,92 zł (słownie: dwa złote dziewięćdziesiąt dwa grosze) na każdą akcję Spółki,

2) kwotę 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych zero groszy) pochodzącą z zysku netto Spółki za 2017 rok przeznaczyć na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Spółki.

Ponadto Rada Nadzorcza Spółki po zapoznaniu się z uzasadnieniem wniosku Zarządu, pozytywnie zaopiniowała ustalenie dnia dywidendy na dzień 7 czerwca 2018 roku, a terminu wypłaty dywidendy na dzień 29 sierpnia 2018 roku oraz wniosła o uwzględnienie wniosku Zarządu przez Walne Zgromadzenie Spółki.

 

Wróć

Nasi klienci