Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

ALUMETAL S.A.

23.05.2018

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WG MSSFPOZYCJE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCHIlość sprzedanych wyrobów - tony 51 112 46 064 51 112 46 064
Przychody netto ze sprzedaży 428 343 377 169 102 514 87 937
Zysk z działalności operacyjnej 22 637 18 635 5 418 4 345
EBITDA 30 197 25 490 7 227 5 943
EBITDA - jednostkowo w PLN na tonę 591 553 141 129
Zysk przed opodatkowaniem 22 882 17 245 5 476 4 021
Zysk netto 25 513 16 580 6 106 3 866
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 151 3 592 1 472 837
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 447 -14 337 -1 543 -3 343
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 461 1 894 -350 442
Przepływy pieniężne netto razem -1 758 -8 851 -421 -2 064
Podstawowy zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN / EUR) 1,65 1,08 0,39 0,25
Rozwodniony zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN / EUR) 1,65 1,07 0,39 0,25
POZYCJE BILANSU 31.03.2018 31.12.2017 31.03.2018 31.12.2017
Aktywa razem 866 428 841 828 205 876 201 834
Aktywa trwałe 385 000 382 034 91 482 91 595
Aktywa obrotowe 481 428 459 794 114 394 110 239
Kapitał własny 529 705 503 811 125 865 120 792
Kapitał akcyjny 1 548 1 548 368 371
Zobowiązania długoterminowe 57 953 59 076 13 771 14 164
Zobowiązania krótkoterminowe 278 770 278 940 66 240 66 878
Liczba akcji 15 479 493 15 479 493 15 479 493 15 479 493
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 34,22 32,55 8,13 7,80
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 34,24 32,55 8,14 7,80
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w PLN / EUR)* 2,92 2,92 0,69 0,70
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WG MSSFPOZYCJE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCHPrzychody netto ze sprzedaży 3 867 3 400 925 793
Zysk z działalności operacyjnej -107 -227 -26 -53
EBITDA 69 -72 16 -17
Zysk przed opodatkowaniem -105 -257 -25 -60
Zysk netto -134 -241 -32 -56
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 004 88 240 20
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 635 -27 631 -6
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 885 -75 -690 -18
Przepływy pieniężne netto razem 754 -14 180 -3
Podstawowy zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN / EUR) -0,01 -0,02 0,00 0,00
Rozwodniony zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN / EUR) -0,01 -0,02 0,00 0,00
POZYCJE BILANSU 31.03.2018 31.12.2017 31.03.2018 31.12.2017
Aktywa razem 298 838 301 822 71 008 72 364
Aktywa trwałe 288 229 290 052 68 487 69 542
Aktywa obrotowe 10 609 11 770 2 521 2 822

 

30447100_Raport_okresowy_1Q_2018_final.pdf

 

Wróć

Nasi klienci