Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

ALUMETAL S.A.

23.05.2018

Raport bieżący 13/2018

Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta ("Walne Zgromadzenie") powzięło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w łącznej kwocie 45.200.119,56 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów dwieście tysięcy sto dziewiętnaście złotych pięćdziesiąt sześć groszy) na którą składa się:

1) kwota 40.102.179,07 zł (słownie: czterdzieści milionów sto dwa tysiące sto siedemdziesiąt dziewięć złotych siedem groszy) pochodzącą z zysku netto Spółki za 2017 rok, oraz

2) część kapitału zapasowego Spółki zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych w kwocie 5.097.940,49 zł (słownie: pięć milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych czterdzieści dziewięć groszy).

W związku z powyższym, Walne Zgromadzenie przeznaczyło na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, kwotę 45.200.119,56 zł, czyli 2,92 zł (słownie: dwa złote dziewięćdziesiąt dwa grosze) na każdą akcję Spółki.

Dywidendą zostały objęte wszystkie akcje ALUMETAL S.A. w liczbie 15.479.493 (słownie: piętnaście milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy).

Walne Zgromadzenie wyznaczyło dzień dywidendy na dzień 7 czerwca 2018 r., a termin wypłaty dywidendy na dzień 29 sierpnia 2018 r.

 

Wróć

Nasi klienci