Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

ALUMETAL S.A.

21.08.2018

Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. PLN
w tys. EUR

półrocze / 2018 półrocze / 2017 półrocze / 2018 półrocze / 2017
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WG MSSFPOZYCJE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCHIlość sprzedanych wyrobów - tony 103 520 88 508 103 520 88 508
Przychody netto ze sprzedaży 878 726 735 125 207 271 173 077
Zysk z działalności operacyjnej 54 878 32 005 12 944 7 535
EBITDA 70 007 45 668 16 513 10 752
EBITDA - jednostkowo w PLN na tonę 676 516 160 121
Zysk przed opodatkowaniem 53 279 31 188 12 567 7 343
Zysk netto 50 505 30 572 11 913 7 198
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 56 823 2 508 13 403 591
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -20 128 -20 523 -4 748 -4 832
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 509 -39 475 -828 -9 294
Przepływy pieniężne netto razem 33 186 -57 489 7 828 -13 535
Podstawowy zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN / EUR) 3,26 1,98 0,77 0,46
Rozwodniony zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN / EUR) 3,26 1,98 0,77 0,46
POZYCJE BILANSU 30.06.2018 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2017
Aktywa razem 920 069 841 828 210 948 201 834
Aktywa trwałe 383 285 382 034 87 877 91 595
Aktywa obrotowe 536 784 459 794 123 070 110 239
Kapitał własny 508 698 503 811 116 631 120 792
Kapitał akcyjny 1 548 1 548 355 371
Zobowiązania długoterminowe 56 131 59 076 12 869 14 164
Zobowiązania krótkoterminowe 355 240 278 940 81 447 66 878
Liczba akcji 15 479 493 15 479 493 15 479 493 15 479 493
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 32,86 32,55 7,53 7,80
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 32,88 32,55 7,54 7,80
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w PLN / EUR) 2,92 2,92 0,67 0,70
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WG MSSFPOZYCJE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH półrocze / 2018 półrocze / 2017 półrocze / 2018 półrocze / 2017
Przychody netto ze sprzedaży 8 332 6 473 1 965 1 524
Zysk z działalności operacyjnej -96 -398 -23 -94
EBITDA 263 -110 62 -26
Zysk przed opodatkowaniem 44 938 40 117 10 600 9 445
Zysk netto 44 843 40 111 10 578 9 444
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -81 275 -19 65
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 4 852 39 487 1 144 9 297
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 112 -42 069 -1 206 -9 905
Przepływy pieniężne netto razem -341 -2 307 -81 -543
Podstawowy zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN / EUR) 2,90 2,59 0,68 0,61
Rozwodniony zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN / EUR) 2,90 2,59 0,68 0,61
POZYCJE BILANSU 30.06.2018 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2017
Aktywa razem 344 581 301 822 79 003 72 364
Aktywa trwałe 286 976 290 052 65 796 69 542
Aktywa obrotowe 57 605 11 770 13 207 2 822

 

31132940_1H2018_Alumetal_Sprawozdanie_Finansowe.pdf

31132940_1H2018_GK_Alumetal_Sprawozdanie_Finansowe.pdf

31132940_1H2018_GK_Alumetal_Sprawozdanie_Zarzadu.pdf

31132940_1H2018_Raport_bieglego_rewidenta_SF_Alumetal.pdf

31132940_1H2018_Raport_bieglego_rewidenta_SF_GK_Alumetal.pdf

 

Wróć

Nasi klienci