Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

ALUMETAL S.A.

19.08.2019

Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. w tys. EUR

półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WG MSSFPOZYCJE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH I półrocze 2019 I półrocze 2018 I półrocze 2019 I półrocze 2018
Ilość sprzedanych wyrobów - tony 104 195 103 520 104 195 103 520
Przychody netto ze sprzedaży 774 251 878 726 180 562 207 271
Zysk z działalności operacyjnej 34 043 54 878 7 939 12 944
EBITDA 49 959 70 007 11 651 16 513
EBITDA - jednostkowo w PLN na tonę 479 676 112 160
Zysk przed opodatkowaniem 33 547 53 279 7 823 12 567
Zysk netto 28 173 50 505 6 570 11 913
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 98 017 56 823 22 858 13 403
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -17 790 -20 128 -4 149 -4 748
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -67 619 -3 509 -15 769 -828
Przepływy pieniężne netto razem 12 608 33 186 2 940 7 828
Podstawowy zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN / EUR) 1,82 3,26 0,42 0,77
Rozwodniony zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN / EUR) 1,82 3,26 0,43 0,77
POZYCJE BILANSU 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018
Aktywa razem 779 762 865 757 183 387 201 339
Aktywa trwałe 370 607 372 137 87 161 86 543
Aktywa obrotowe 409 155 493 621 96 226 114 796
Kapitał własny 498 018 533 745 117 126 124 127
Kapitał akcyjny 1 548 1 548 364 360
Zobowiązania długoterminowe 46 937 50 198 11 039 11 674
Zobowiązania krótkoterminowe 234 807 281 815 55 223 65 538
Liczba akcji 15 479 493 15 479 493 15 479 493 15 479 493
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 32,17 34,48 7,57 8,02
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 32,22 34,45 7,58 8,01
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w PLN / EUR) 4,08* 4,08 0,96* 0,95
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WG MSSFPOZYCJE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH I półrocze 2019 I półrocze 2018 I półrocze 2019 I półrocze 2018
Przychody netto ze sprzedaży 70 283 53 344 16 391 12 583
Zysk z działalności operacyjnej 64 177 44 917 14 967 10 595
EBITDA 64 555 45 295 15 055 10 684
Zysk przed opodatkowaniem 64 195 44 938 14 971 10 600
Zysk netto 64 193 44 843 14 970 10 578
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 64 787 -81 15 109 -19
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3 441 4 852 802 1 144
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -67 573 -5 112 -15 759 -1 206
Przepływy pieniężne netto razem 654 -341 153 -81
Podstawowy zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN / EUR) 4,15 2,90 0,97 0,68
Rozwodniony zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN / EUR) 4,15 2,90 0,97 0,68
POZYCJE BILANSU 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018
Aktywa razem 289 368 293 362 68 054 68 224
Aktywa trwałe 278 550 282 230 65 510 65 635
Aktywa obrotowe 10 817 11 131 2 544 2 589

 

33939635_1H2019_Raport_bieglego_rewidenta_SF_Alumetal_SA.pdf

33939635_1H2019_Raport_bieglego_rewidenta_SSF_GK_Alumetal_SA.pdf

33939635_1H2019_Skonsolidowane_Spr_Fin_GK_Alumetal_SA.pdf

33939635_1H2019_Sprawozdanie_Finansowe_Alumetal_SA.pdf

33939635_1H2019_Sprawozdanie_Zarzadu_GK_Alumetal_SA.pdf

 

Wróć

Nasi klienci