Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

ALUMETAL S.A.

16.03.2020

Raport bieżący 3/2020

Zarząd ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach (dalej również "Spółka") w dniu 16 marca 2020 roku, biorąc pod uwagę rosnące zagrożenie epidemiologiczne koronawirusem COVID-19, mające negatywny wpływ na sytuację gospodarczą kraju i Europy, a także otoczenie gospodarcze Spółki, podjął uchwałę o zamiarze przedłożenia Radzie Nadzorczej i Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku Zarządu o podziale zysku netto Alumetal S.A., zawierającego rekomendację niewypłacania dywidendy za rok 2019, lecz utworzenia kapitału rezerwowego w wysokości 70% znormalizowanego skonsolidowanego zysku netto Grupy Alumetal osiągniętego w roku 2019 przeznaczonego na wypłatę dywidendy, w tym dywidendy zaliczkowej, w przyszłości.

Zarząd będzie jednocześnie rekomendował we wniosku pozostawienie tych środków w Spółce w przypadku kontynuacji niekorzystnego rozwoju wydarzeń w przyszłości. Powyższe działanie umożliwi zabezpieczenie sytuacji finansowej Spółki związanej z dalszym rozprzestrzenianiem się zagrożenia epidemiologicznego.

W przypadku poprawy sytuacji gospodarczej w kraju i Europie oraz opanowania epidemii koronawirusa, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, będzie upoważniony do wypłaty akcjonariuszom Spółki dywidendy zaliczkowej w późniejszym terminie w 2020 roku.

Rekomendowana wysokość środków do przekazania na utworzony w tym celu kapitał rezerwowy odpowiada deklarowanemu poziomowi dywidendy zgodnie z obowiązującą w Spółce polityką dywidendową.

Powyższe nie wyklucza również wykorzystania przedmiotowych środków przez Walne Zgromadzenie Alumetal S.A. do wypłaty dywidendy w przyszłych latach w trybie art. 395 Kodeksu spółek handlowych.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że rozprzestrzenianie się pandemii koronawirusa COVID-19, aktualnie w jego ocenie nie wywiera silnego, bezpośredniego wpływu na działalność Grupy Alumetal.

Należy mieć jednak na uwadze, że obecna niezwykle dynamicznie zmieniająca się sytuacja, w tym możliwe zmiany w otoczeniu prawno-regulacyjnym, powoduje, iż pomimo najdalej posuniętej starannościi podejmowania działań zapobiegawczych, na moment publikacji niniejszego Raportu, Zarząd nie jest w stanie przewidzieć dalszego rozwoju wydarzeń, a w konsekwencji wpływu pandemii na wyniki finansowe Spółki i perspektywy jej rozwoju.

W przypadku pojawienia się nowych okoliczności i zdarzeń, które w ocenie Zarządu będą miały istotny wpływ na generowane wyniki finansowe i sytuację gospodarczą Grupy Alumetal, Spółka będzie o tym niezwłocznie informować w kolejnych raportach bieżących.

 

Wróć

Nasi klienci