Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

ALUMETAL S.A.

23.03.2020

Raport okresowy roczny za 2019 R

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. w tys. EUR

2019 2018 2019 2018
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WG MSSFPOZYCJE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCHPrzychody z działalności holdingowej 75 274 61 213 17 498 14 346
Zysk z działalności operacyjnej 63 733 43 993 14 815 10 310
EBITDA 64 540 44 715 15 003 10 480
Zysk przed opodatkowaniem 63 750 43 988 14 819 10 309
Zysk netto 63 721 43 917 14 813 10 292
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 65 133 45 838 15 141 10 743
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 7 751 9 095 1 802 2 131
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -72 011 -54 745 -16 740 -12 830
Przepływy pieniężne netto razem 874 187 203 44
Podstawowy zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN / EUR) 4,12 2,84 0,96 0,66
Rozwodniony zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN / EUR) 4,12 2,83 0,96 0,66
POZYCJE BILANSU 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018
Aktywa razem 284 967 293 362 66 917 68 224
Aktywa trwałe 274 282 282 230 64 408 65 635
Aktywa obrotowe 10 685 11 131 2 509 2 589
Kapitał własny 258 382 257 172 60 675 59 808
Kapitał akcyjny 1 548 1 548 363 360
Zobowiązania długoterminowe 16 508 24 773 3 877 5 761
Zobowiązania krótkoterminowe 10 076 11 416 2 366 2 655
Liczba akcji 15 479 493 15 479 493 15 479 493 15 479 493
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 16,69 16,61 3,92 3,86
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN /EUR) 16,69 16,59 3,92 3,86
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w PLN /EUR) 0,00 4,08* 0,00 0,95*

 

35674808_ALUMETAL_2019_INFORMACJA_ZARZADU_FIRMA_AUDYTORSKA.pdf

35674808_ALUMETAL_S.A._2019_OSWIADCZENIE_ZARZADU_SPRAWOZDANIA.pdf

35674808_ALUMETAL_S.A._2019_SD.pdf

35674808_ALUMETAL_S.A._2019_SF.pdf 35674808_ALUMETAL_S.A._2019_SzB.pdf

35674808_ALUMETAL_SA_Pismo_Prezesa_Zarzadu.pdf

35674808_Ocena_RN_sprawozdania_finansowe_i_z_dzialalnosci.pdf

35674808_Oswiadczenie_Rada_Nadzorcza_Komitet_Audytu.pdf

 

Wróć

Nasi klienci