Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

ALUMETAL S.A.

23.03.2020

Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. w tys. EUR

2019 2018 2019 2018
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WG MSSFPOZYCJE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCHIlość sprzedanych wyrobów (tony) 193 143 197 718 193 143 197 718
Przychody z umów z klientami 1 383 808 1 655 340 321 681 387 949
Zysk z działalności operacyjnej 63 369 90 840 14 731 21 289
EBITDA 95 448 121 381 22 188 28 447
EBITDA - jednostkowo w PLN na tonę 494 614 115 144
Zysk przed opodatkowaniem 62 114 90 545 14 439 21 220
Zysk netto 50 450 74 346 11 728 17 424
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 179 185 96 007 41 653 22 500
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -34 015 -33 802 -7 907 -7 922
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -72 314 -53 252 -16 810 -12 480
Przepływy pieniężne netto razem 72 856 8 953 16 936 2 098
Podstawowy zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN/EUR) 3,26 4,80 0,76 1,13
Rozwodniony zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN/EUR) 3,26 4,80 0,76 1,12
POZYCJE BILANSU 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018
Aktywa razem 765 943 865 757 179 862 201 339
Aktywa trwałe 368 210 372 137 86 465 86 543
Aktywa obrotowe 397 733 493 621 93 397 114 796
Kapitał własny 519 793 533 745 122 060 124 127
Kapitał akcyjny 1 548 1 548 363 360
Zobowiązania długoterminowe 42 057 50 198 9 876 11 674
Zobowiązania krótkoterminowe 204 094 281 815 47 926 65 538
Liczba akcji 15 479 493 15 479 493 15 479 493 15 479 493
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 33,58 34,48 7,89 8,02
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/ EUR) 33,58 34,45 7,89 8,01
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w PLN/ EUR) 0,00 4,08* 0,00 0,95*

 

35674988_ALUMETAL_SA_Pismo_Prezesa_Zarzadu.pdf

35674988_GRUPA_ALUMETAL_2019_INFORMACJA_ZARZADU_FIRMA_AUDYTORSKA.pdf

35674988_GRUPA_ALUMETAL_2019_OSWIADCZENIE_ZARZADU_SPRAWOZDANIA.pdf

35674988_GRUPA_ALUMETAL_2019_SD.pdf 35674988_GRUPA_ALUMETAL_2019_SSF.pdf

35674988_GRUPA_ALUMETAL_2019_SzB.pdf

35674988_Ocena_RN_sprawozdania_finansowe_i_z_dzialalnosci.pdf

35674988_Oswiadczenie_Rada_Nadzorcza_Komitet_Audytu.pdf

 

Wróć

Nasi klienci